Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2011
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2011

                
Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2011 2011-01-04 określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu.
2/2011 2011-01-04 określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu.
3/2011 2011-01-04 określenia zasad i warunków przekazywania środków finansowych dla jednostek budżetowych gminy Lubasz.
4/2011 2011-01-04 wprowadzenia tradycyjnego systemu kancelaryjnego w Urzędzie Gminy w Lubaszu.
5/2011 2011-01-05 wyposażenia w służbowy telefon komórkowy pracownika Urzędu Gminy w Lubaszu
6/2011 2011-01-07 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
7/2011 2011-01-12 przekazania sprzętu pływającego Gminnemu Ośrodkowi Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu.
8/2011 2011-01-12 wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 06 lutego 2011r.
9/2011 2011-01-12 wskazania spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 06 lutego 2011 r.
10/2011 2011-01-14 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełnijących do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 06 lutego 2011 r.
11/2011 2011-01-28 zmian w budżecie gminy 2011r.
12/2011 2011-01-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
13/2011 2011-01-31 powołania Rady Sportu w gminie Lubasz
14/2011 2011-01-31 określenia wysokości opłat za udostępnienie sali widowiskowo - sportowej w Lubaszu dla osób z niej korzystających i zasad i warunków pobierania tej opłaty.
15/2011 2011-02-15 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubaszu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
16/2011 2011-02-17 ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej dotyczące wywozu nieczystości stałych.
18/2011 2011-02-17 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na sprzedaż samochodów strażackich FS - Lublin ŻUK A15/11B orazFS - Lublin ŻUK A06B
19/2011 2011-02-21 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
20/2011 2011-02-23 ustalenia stawek za korzystanie z usług polegających na składowaniu odpadów na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Sławienku
21/2011 2011-02-23 określenia wysokości opłat za udostępnienie hali widowiskowo - sportowej w Lubaszu dla osób z niej korzystających i zasad i warunków pobierania tej opłaty.
22/2011 2011-02-24 przyjęcia Regulaminu korzystania z hali sportowo - widowiskowej oraz siłowni.
23/2011 2011-02-28 odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu
24/2011 2011-02-28 zmiany zarządzenia nr 79/2010 z dnia 8 grudnia 2010 roku
25/2011 2011-03-14 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2011.
26/2011 2011-03-14 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu
27/2011

2011-03-30

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010r.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
28/2011 2011-03-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
29/2011 2011-04-06 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu, 64-720 Lubasz ul. Szkolna 6
30/2011 2011-04-07 prognozy długu Gminy Lubasz.
31/2011 2011-04-11 przeprowadzenia doraźnej kontroli kasy Urzędu Gminy w Lubaszu.
32/2011 2011-04-26 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
33/2011 2011-04-29 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2011r.
34/2011 2011-05-09 zmian w budżecie gminy 2011r.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
35/2011 2011-05-12 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
36/2011 2011-05-20 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz.
37/2011 2011-05-26 odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu
38/2011 2011-05-30 powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu
39/2011 2011-05-30 przyjęcia gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy Lubasz
40/2011 2011-05-30 podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2010r.
41/2011 2011-05-30 obniżenia ceny sprzedaży samochodu strażackiego Żuk
42/2011 2011-05-31 upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu Pani Alicji Maciejewskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
43/2011 2011-06-06 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
44/2011 2011-06-06 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Modernizacja centrum rekreacyjnego nad jeziorem w Lubaszu"
45/2011 2011-06-06 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Kruteczek"
46/2011 2011-06-06 Społecznego Zespołu Doradczo - Konsultacyjnego
47/2011 2011-06-15 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Poprawę jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich
48/2011 2011-06-22 przekazania sprzętu komputerowego Szkole Podstawowej w Miłkowie
49/2011 2011-06-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
50/2011 2011-06-30 wprowadzenia zmian w Zarządzeniach nr 65/10 i 65/1/10 Wójta Gminy Lubasz z dnia 15 października 2010r.
51/2011 2011-07-01 wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu.
52/2011 2011-07-04 ustalenia limitu zużycia oleju napędowego przez spycharkę gąsienicową S-651 będącą na wyposażeniu Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w Sławienku.
53/2011 2011-07-08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na sprzedaż drewna.
54/2011 2011-07-12 powołania likwidatora Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu
55/2011 2011-07-12 zmiany zarządzenia Wójta Gminy Lubasz Nr 1/2011 w sprawie określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji przedmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu.
56/2011 2011-07-20 zmian w budżecie gminy 2011r.
57/2011 2011-07-26 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.06.2011r.
58/2011 2011-07-27 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
59/2011 2011-07-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
60/2011 2011-08-11 odwołania likwidatora Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu
61/2011 2011-08-11 powołania likwidatora Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu
62/2011 2011-08-12 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2011r.
63/2011 2011-08-12 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
64/2011 2011-08-12 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
65/2011 2011-08-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
66/2011 2011-08-31 wyznaczenia na terenie Gminy Lubasz obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
67/2011 2011-09-02 ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Lubasz
68/2011 2011-09-02 upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaszu do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
69/2011 2011-09-16 powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wynajem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni użytkowej wynoszącej 15,1 m2 miesczącego się w budynku gospodarczym na posesji Klempicz 17 i oznaczonego nr 3
70/2011 2011-09-16 ustalenia stawek bazowych czynszu za lokale użytkowe oraz przyjęcia kryteriów obniżania tych stawek.
71/2011 2011-09-19 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
72/2011 2011-09-19 wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
73/2011 2011-09-27 przekazania wyposażenia z Oczyszczalni Ścieków w Stajkowie
74/2011 2011-09-28 określenia wysokości opłat za udostęnienie hali widowiskowo - sportowej w Lubaszu dla osób z niej korzystających i zasad i warunków pobierania tej opłaty.
75/2011 2011-09-30 zmian w budżecie gminy 2011r.
76/2011 2011-10-04 ustalenia limitu zużycia benzyny bezołowiowej przez samochód specjalny - pożarniczy Volkswagen Transporter będący na wyposażeniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stajkowie.
77/2011 2011-10-07 zmian w budżecie gminy 2011r.
78/2011 2011-10-12 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
79/2011 2011-10-19 zmian w budżcie gminy 2011r.
80/2011 2011-10-19 zmian w składzie Rady Sportu w gminie Lubasz
81/2011 2011-10-24 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.09.2011r.
82/2011 2011-11-03 przyznania stypendium sportowego
83/2011 2011-11-10 przyznania stypendium artystycznego
84/2011 2011-11-10 przyjęcia Planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Lubasz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
85/2011 2011-11-10 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012 - 2025
86/2011 2011-11-10 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok.
87/2011 2011-11-17 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
88/2011 2011-11-21 zmian w budżecie gminy 2011r.
89/2011 2011-11-22 wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na zakup oleju opałowego
90/2011 2011-11-28 przekazania pozostałych środków trwałych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu
91/2011 2011-11-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
92/2011 2011-11-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
93/2011 2011-12-05 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego
94/2011 2011-12-19 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
95/2011 2011-12-20 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
96/2011 2011-12-30 przeprowadzenia inwentaryzacji
97/2011 2011-12-30 powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu
98/2011 2011-12-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2011 rok.
99/2011 2011-12-30 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
100/2011 2011-12-30 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu.
101/2011 2011-12-30 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu.
102/2011 2011-12-30 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu.
103/2011 2011-12-30 wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lubasz.
104/2011 2011-12-30 wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Lubasz

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021