Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Szukaj

Prawo lokalne: Zarządzenia Wójta 2015

                                                                            

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2015 2015-01-05 upoważnień dla Komendanta Straży Gminnej zarz_wojta_01_2015
2/2015 2015-01-05 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lubaszu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania zarz_wojta_02_2015
3/2015 2015-01-05 określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu zarz_wojta_03_2015
4/2015 2015-01-05 określenia zasad i warunków przekazywania środków finansowych dla jednostek budżetowych gminy Lubasz zarz_wojta_04_2015
5/2015 2015-01-14 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lubasz zarządzonych na dzień 15 marca 2015r. zarz_wojta_05_2015
6/2015 2015-01-16 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz zarz_wojta_06_2015
7/2015 2015-01-19 planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok zarz_wojta_07_2015
8/2015 2015-01-20 ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Lubasz zarz_wojta_08_2015
9/2015 2015-01-20 wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_09_2015
10/2015 2015-01-30 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_10_2015
12/2015 2015-01-30 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu oraz na jego wniosek pracownika do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny zarz_wojta_12_2015
13/2015 2015-02-04 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Zaopatrzenie wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach: Lubasz, Stajkowo, Nowina i w kanalizację w miejscowości Lubasz zarz_wojta_13_2015
15/2015 2015-02-27 zmian w budżecie gminy 2015 r. zarz_wojta_15_2015
16/2015 2015-02-27 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_16_2015
18/2015 2015-02-03 określenia norm eksploatacyjnych zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy iurządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Lubasz zarz_wojta_18_2015
19/2015 2015-03-13 powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarz_wojta_19_2015
20/2015 2015-03-19 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz zarz_wojta_20_2015
22/2015 2015-03-20 udzielenia dotacji Gminnemu Klubowi Sportowemu Radwan Lubasz zarz_wojta_22_2015
23/2015 2015-03-19 ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne zarz_wojta_23_2015
24/2015 2015-03-27 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_24_2015
25/2015 2015-03-27 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014r. zarz_wojta_25_2015
26/2015 2015-03-31 ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół/przedszkola prowadzonych przez Gminę Lubasz oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 zarz_wojta_26_2015
27/2015 2015-03-31 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie, 64-720 Lubasz, Miłkowo 12 zarz_wojta_27_2015
28/2015 2015-03-31 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_28_2015
29/2015 2015-03-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_29_2015
31/2015 2015-04-07 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. zarz_wojta_31_2015
32/2015 2015-04-17 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie bezpiecznej turystyki wodnej zarz_wojta_32_2015
33/2015 2015-04-16 podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2014r. zarz_wojta_33_2015
34/2015 2015-04-17 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_34_2015
35/2015 2015-04-17 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_35_2015
36/2015 2015-04-20 powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lubasz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zarz_wojta_36_2015
37/2015 2015-04-20 odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu zarz_wojta_37_2015
38/2015 2015-04-21 powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu zarz_wojta_38_2015
39/2015 2015-04-23 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2015r. zarz_wojta_39_2015
40/2015 2015-04-27 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłkowie zarz_wojta_40_2015
41/2015 2015-04-28 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_41_2015
42/2015 2015-04-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_42_2015
43/2015 2015-04-29 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłkowie zarz_wojta_43_2015
44/2015 2015-04-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_44_2015
45/2015 2015-04-30 powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych zarz_wojta_45_2015
46/2015 2015-05-04 powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie zarz_wojta_46_2015
47/2015 2015-05-04 zmiany Zarządzenia Nr 2/20 15 Wójta Gminy z dnia 05 stycznia 2015r. w zakresie składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubasz zarz_wojta_47_2015
48/2015 2015-05-04 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2015 zarz_wojta_48_2015
49/2015 2015-05-04 ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie Gminy Lubasz i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lubasz, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. zarz_wojta_49_2015
50/2015 2015-05-05 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn.: Wykonanie udrożnienia i oczyszczenia rowu melioracyjnego G-6 w obrębie terenu zabudowanego w Lubaszu na odcinku 5+600 - 6+400 zarz_wojta_50_2015
51/2015 2015-05-12 powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu zarz_wojta_51_2015
52/2015 2015-05-12 powołania Zespołu Konsultacyjnego zarz_wojta_52_2015
53/2015 2015-05-18 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie bezpiecznej turystyki wodnej w Gminie Lubasz zarz_wojta_53_2015
54/2015 2015-05-21 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_54_2015
55/2015 2015-05-21 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_55_2015
56/2015 2015-05-22 powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 498 położonej w Lubaszu zarz_wojta_56_2015
57/2015 2015-05-27 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie bezpiecznej turystyki wodnej zarz_wojta_57_2015
58/2015 2015-05-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_58_2015
60/2015 2015-06-16 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_60_2015
62/2015 2015-06-18 powołania komisji odbiorowej do odbioru końcowego zamówienia pn.: Budowa sieci gazowej z przyłączami do obiektów gminnych w miejscowości Lubaszu I etap zarz_wojta_62_2015
63/2015 2015-06-19 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie bezpiecznej turystyki wodnej w Gminie Lubasz zarz_wojta_63_2015
64/2015 2015-06-26 zmiany planu finansowegoUrzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_64_2015
65/2015 2015-06-26 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych oraz plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015r. zarz_wojta_65_2015
66/2015 2015-06-30 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_66_2015
67/2015 2015-06-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubasz na lata 2015-2025 zarz_wojta_67_2015
68/2015 2015-07-02 przeprowadzenia doraźnej kontroli kasy Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_68_2015
69/2015 2015-07-28 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.06.2015r. zarz_wojta_69_2015
70/2015 2015-07-31 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_70_2015
71/2015 2015-07-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_71_2015
73/2015 2015-08-05 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. zarz_wojta_73_2015
74/2015 2015-08-05 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. zarz_wojta_74_2015
76/2015 2015-08-05 powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargów nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1207/1 położonej w Lubaszu oraz lokalu użytkowego położonego w Sokołowie w budynku nr 9 zarz_wojta_76_2015
77/2015 2015-08-10 powołania spośród pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych osób wskazanych przez Wójta Gminy Lubasz do składu obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015r. zarz_wojta_77_2015
78/2015 2015-08-10 powołania spośród osób stale zamieszkałych na obszarze gminy Lubasz do składu obwodowych komisji do spraw referendum, zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. zarz_wojta_78_2015
79/2015 2015-08-20 powołania i regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej zarz_wojta_79_2015
80/2015 2015-08-10 powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Lubasz zarządzonego na dzień 06 września 2015 r. zarz_wojta_80_2015
81/2015 2015-08-15 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_81_2015
82/2015 2015-08-26 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2015 r. zarz_wojta_82_2015
83/2015 2015-08-27 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_83_2015
84/2015 2015-08-27 ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu za dzień 15 sierpnia 2015 roku dnia wolnego zarz_wojta_84_2015
85/2015 2015-09-04 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_85_2015
86/2015 2015-09-04 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_86_2015
87/2015 2015-09-07 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_87_2015
88/2015 2015-09-09 wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu zarz_wojta_88_2015
89/2015 2015-09-15 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_89_2015
91/2015 2015-09-18 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zarz_wojta_91_2015
92/2015 2015-09-22 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_92_2015
93/2015 2015-09-22 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_93_2015
96/2015 2015-09-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_96_2015
97/2015 2015-09-30 zmian w budżecie gminy 2015r. zarz_wojta_97_2015
98/2015 2015-09-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_98_2015
99/2015 2015-10-05 powołania komisji do opiniowania wniosków w sprawie dotyczących znakowania dróg lokalnych i parkingów będących własnością Gminy Lubasz zarz_wojta_99_2015
100/2015 2015-10-05 wskazania przez Wójta Gminy Lubasz osób spośród pracowników samorządowych do składu obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. zarz_wojta_100_2015
101/2015 2015-10-05 wskazania przez Wójta Gminy Lubasz osób spośród ujętych w stałym rejestrze wyborców do składu obwodowych komisji wyborczych, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. zarz_wojta_101_2015
102/2015 2015-10-05 powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lubasz dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. zarz_wojta_102_2015
103/2015 2015-10-05 powołania koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi wyborów na terenie gminy Lubasz i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lubasz, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. zarz_wojta_103_2015
104/2015 2015-10-05 upoważnienia dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu do zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z realizacji zadania pn" Przebudowa i remont budynku szkoły podstawowej z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych - rozbudowa szkoły podstawowej z adaptacją poddasza zarz_wojta_104_2015
105/2015 2015-10-08 obniżenia ceny wywoławczej drewna tartacznego pozyskanego z gruntu położonego w miejscowości Nowina, stanowiącego własność mienia komunalnego gminy Lubasz zarz_wojta_105_2015
106/2015 2015-10-20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_106_2015
107/2015 2015-10-20 powołania Zastępcy Wójta Gminy Lubasz zarz_wojta_107_2015
108/2015 2015-10-23 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.09.2015r. zarz_wojta_108_2015
109/2015 2015-10-23 zmian w budźecie gminy 2015r. zarz_wojta_109_2015
110/2015 2015-10-23 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok. zarz_wojta_110_2015
111/2015 2015-10-27 ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu za dzień 26 grudnia 2015 roku dnia wolnego zarz_wojta_111_2015
112/2015 2015-10-27 określenia wysokości opłat za udostępnienie hali widowiskowo-sportowej w Lubaszu dla osób z niej korzystających oraz zasad i warunków tej opłaty zarz_wojta_112_2015
113/2015 2015-10-27 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_113_2015
115/2015 2015-11-05 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_115_2015
116/2015 2015-11-12 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025 zarz_wojta_116_2015
117/2015 2015-11-12 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok zarz_wojta_117_2015
118/2015 2015-11-16 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_118_2015
119/2015 2015-11-16 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz zarz_wojta_119_2015
120/2015 2015-11-16 powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz oraz zbiórka padliny zwierząt bezdomnych i drobnych zwierząt leśnych o masie do 30 kg w okresie od dnia 01 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2017r" zarz_wojta_120_2015
121/2015 2015-11-25 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_121_2015
122/2015 2015-11-27 obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Sokołowie przeznaczonej do sprzedaży, stanowiących własność gminy Lubasz zarz_wojta_122_2015
123/2015 2015-12-03 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_123_2015
124/2015 2015-12-11 przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy zarz_wojta_124_2015
125/2015 2015-12-23 powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr 306/8 i 306/9 położonej w Sokołowie zarz_wojta_125_2015
126/2015 2015-12-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_126_2015
127/2015 2015-12-31 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_127_2015
128/2015 2015-12-31 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_128_2015
129/2015 2015-12-31 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarz_wojta_129_2015
130/2015 2015-12-31 zmiany szczególnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_130_2015
131/2015 2015-12-31 przekazania środka trwałego Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejewie zarz_wojta_131_2015
Dokumenty do pobrania:
zarz_wojta_10_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-23 16:45:02)
rozmiar pliku: 432.2Kb
zarz_wojta_12_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-23 16:45:28)
rozmiar pliku: 26.7Kb
zarz_wojta_13_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-23 16:45:49)
rozmiar pliku: 566.6Kb
zarz_wojta_15_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-23 16:46:15)
rozmiar pliku: 1.4Mb
zarz_wojta_16_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-23 16:46:41)
rozmiar pliku: 1.2Mb
zarz_wojta_19_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-03-23 16:47:00)
rozmiar pliku: 16.9Kb
zarz_wojta_25_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-15 13:51:28)
rozmiar pliku: 1.7Mb
zarz_wojta_26_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-15 13:40:25)
rozmiar pliku: 5.1Mb
zarz_wojta_05_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-16 09:07:51)
rozmiar pliku: 980.6Kb
zarz_wojta_31_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-16 09:08:19)
rozmiar pliku: 1018.4Kb
zarz_wojta_33_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-23 15:28:41)
rozmiar pliku: 2.1Mb
zarz_wojta_39_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-23 13:28:34)
rozmiar pliku: 1.1Mb
zarz_wojta_02_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:33:15)
rozmiar pliku: 937.4Kb
zarz_wojta_15_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:33:52)
rozmiar pliku: 2.4Mb
zarz_wojta_18_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:34:30)
rozmiar pliku: 3.1Mb
zarz_wojta_20_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:34:54)
rozmiar pliku: 605.2Kb
zarz_wojta_22_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:35:24)
rozmiar pliku: 898.5Kb
zarz_wojta_23_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:35:48)
rozmiar pliku: 1.1Mb
zarz_wojta_24_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:36:49)
rozmiar pliku: 3.2Mb
zarz_wojta_27_2015
(wprowadził: Tomasz Lipski 2015-04-30 14:37:22)
rozmiar pliku: 2.1Mb

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021