Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2015
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2015

                                                

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwala_VI_22_15 2015-01-29 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_VI_23_15 2015-01-29 uchwały budżetowej na 2015 rok
uchwala_VI_24_15 2015-01-29 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu
uchwala_VI_25_15 2015-01-29 zmiany uchwały nr XXXV1/374/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 listopada 2014r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki
uchwala_VI_26_15 2015-01-29 nadania statutów sołectwom Gminy Lubasz
uchwala_VI_27_15 2015-01-29 zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Lubasz
uchwala_VI_28_15 2015-01-29 sprzedaży działki nr 498 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_VI_29_15 2015-01-29 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Lubasz.
uchwala_VI_30_15 2015-01-29 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
uchwala_VI_31_15 2015-01-29 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2015 rok
uchwala_VI_32_15 2015-01-29 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Lubasz na 2015 rok
uchwala_VII_33_15 2015-02-26 zmiany Uchwały nr XVIII/197/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
uchwala_VII_34_15 2015-02-26  zmiany Uchwały Nr XXIII/236/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opiaty na terenie gminy Lubasz
uchwala_VII_35_15 2015-02-26 przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
uchwala_VII_36_15 2015-02-26 nieodpłatnego nabycia działki nr 344/23 położonej w obrębie wsi Goraj
uchwala_VII_37_15 2015-02-26 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwala_VIII_38_15  2015-03-26 określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Lubasz
uchwala_VIII_39_15  2015-03-26 przyjęcia darowizny działek położonych w obrębie wsi Sławno
uchwala_VIII_40_15 2015-03-26 nabycia działki nr 842/6 położonej w Lubaszu
uchwala_VIII_41_15  2015-03-26 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszu
uchwala_VIII_42_15  2015-03-26 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
uchwala_VIII_43_15  2015-03-26 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwala_VIII_44_15  2015-03-26 inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
uchwala_VIII_45_15 2015-03-26 zamiaru likwidacji straży gminnej
uchwala_VIII_46_15 2015-03-26 wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 07 września 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
uchwala_VIII_47_15  2015-03-26 wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/200/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
uchwala_VIII_48_15  2015-03-26 Planów Odnowy Wsi
uchwala_VIII_49_15  2015-03-26 zmiany Planu Odnowy Wsi Stajkowo 
uchwala_VIII_50_15 2015-03-26 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
uchwala_VIII_51_15 2015-03-26 zmian w budżecie gminy 2015 r. 
uchwala_VIII_52_15 2015-03-26 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_IX_53_15 2015-04-30 wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2015 roku
uchwala_IX_54_15 2015-04-30 nabycia służebności gruntowej
uchwala_IX_55_15 2015-04-30 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Sokołowie w budynku nr 9, na działce ewidencyjnej nr 395
uchwala_IX_56_15 2015-04-30 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Sokołowie w budynku nr 9, na działce ewidencyjnej nr 395
uchwala_IX_57_15 2015-04-30 ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku
uchwala_IX_58_15 2015-04-30 zmiany uchwały Nr XVI1/196/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opiat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwala_IX_59_15 2015-04-30 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych dekłaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uchwala_IX_60_15 2015-04-30 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2015
uchwala_IX_61_15 2015-04-30 likwidacji straży gminnej
uchwala_IX_62_15 2015-04-30 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_X_63_15 2015-05-28 nieodpłatnego nabycia działki nr 344/4 położonej w obrębie wsi Goraj
uchwala_X_64_15 2015-05-28 sprzedaży działki nr 1207/1 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_X_65_15 2015-05-28 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
uchwala_X_66_15 2015-05-28 zmian w statucie sołectwa Sławno
uchwala_X_67_15 2015-05-28 zmiany uchwały Nr IX/S8/1S Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwala_X_68_15 2015-05-28 przyjęcia stanowiska dotyczącego serwisów informacyjnych
uchwala_X_69_15 2015-05-28 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_X_70_15 2015-05-28 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_XI_71_15 2015-06-25 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2014r.
uchwala_XI_72_15 2015-06-25 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2014 rok
uchwala_XI_73_15 2015-06-25 przyjęcia Regulaminu Gminnego Placu Zabaw
uchwala_XI_74_15 2015-06-25 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat działki nr 226/2 i 226/3 położonych w Lubaszu
uchwala_XI_75_15 2015-06-25 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_XII_76_15 2015-08-27 zmiany uchwały nr IX/57/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku
uchwala_XII_77_15 2015-08-27 zmiany uchwały nr IX/59/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uchwala_XII_78_15 2015-08-27 wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 07 września 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym
uchwala_XII_79_15 2015-08-27 wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/200/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
uchwala_XII_80_15 2015-08-27 sprzedaży działek nr 306/8 i 306/9 położonych w obrębie wsi Sokołowo

uchwala_XII_81_15

uchwala_XII_81_15_zalacznik_1

uchwala_XII_81_15_zalacznik_2

uchwala_XII_81_15_zalacznik_3

uchwala_XII_81_15_zalacznik_4

 

2015-08-27 przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz w obrębach geodezyjnych Lubasz, Prusinowo, Jędrzejewo, Kamionka i Sławno
uchwala_XII_82_15 2015-08-27 zmiany Statutu Gminy Lubasz
uchwala_XII_83_15 2015-08-27 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubasz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
uchwala_XII_84_15 2015-08-27 przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
uchwala_XII_85_15 2015-08-27 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_XII_86_15 2015-08-27 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_XII_87_15 2015-08-27 zmiany uchwały Nr: XXXVI/377/14 w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu
uchwala_XII_88_15 2015-08-27 zmiany uchwały nr VI/24/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 29 stycznia 2015r.
uchwala_XII_89_15 2015-08-27 przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
uchwala_XII_90_15 2015-08-27 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
uchwala_XIII_91_15 2015-09-29 nabycia działki nr 944 położonej w Lubaszu
uchwala_XIII_92_15 2015-09-29 wyrażenia zgody na zniesienie służebności gruntowej
uchwala_XIII_93_15 2015-09-29 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz na kolejne 3 lata
uchwala_XIII_94_15 2015-09-29 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
uchwala_XIII_95_15 2015-09-29 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
uchwala_XIII_96_15 2015-09-29 rozpatrzenia skargi
uchwala_XIII_97_15 2015-09-29 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_XIII_98_15 2015-09-29 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_XIV_99_15 2015-10-27 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w Statucie Gminy Lubasz
uchwala_XIV_100_15 2015-10-27 partnerskiej współpracy z powiatem czarnkowsko- trzcianeckim przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346P Kamionka - Sokołowo" w formie pomocy finansowej
uchwala_XIV_101_15 2015-10-27 zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy Lubasz
uchwala_XIV_102_15 2015-10-27 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
uchwala_XIV_103_15 2015-10-27 zmiany uchwały Nr XlI/83/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubasz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
uchwala_XIV_104_15 2015-11-05 określenia wzorów formularzy powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego
uchwala_XIV_105_15 2015-11-05 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala_XIV_106_15 2015-11-05 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości
uchwala_XIV_107_15 2015-11-05 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
uchwala_XIV_108_15 2015-11-05 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwala_XIV_109_15 2015-11-05 opłaty miejscowej
uchwala_XIV_110_15 2015-11-05 opłaty targowej
uchwala_XIV_111_15 2015-11-05 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
uchwala_XIV_112_15 2015-11-05 ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Lubasz
uchwala_XIV_113_15 2015-11-05 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2016
uchwala_XIV_114_15 2015-11-05 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_XIV_115_15 2015-11-05 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_XIV_116_15 2015-11-05 zaciągnięcia kredytu
uchwala_XV_117_15 2015-12-03 trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lubasz dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych I gimnazjów oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 uchwala_XV_118_15 2015-12-03 przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
uchwala_XV_119_15 2015-12-03 zmiany uchwały Nr XXXVI/377/14 w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwala_XV_120_15 2015-12-03 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_XVI_121_15 2015-12-11 Młodzieżowej Rady Gminy Lubasz
uchwala_XVI_122_15 2015-12-11 stanowiska Rady Gminy Lubasz
uchwala_XVII_123_15 2015-12-30 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XVII_124_15 2015-12-30 uchwały budżetowej na 2016 rok
uchwala_XVII_125_15 2015-12-30 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubasz na lata 2015 - 2025
uchwala_XVII_126_15 2015-12-30 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok
uchwala_XVII_127_15 2015-12-30 zmiany uchwały nr XIV/116/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 5 listopada 2015r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu
uchwala_XVII_128_15 2015-12-30 zmian w budżecie gminy 2015 r.
uchwala_XVII_129_15 2015-12-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025
uchwala_XVII_130_15 2015-12-30 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2016 rok

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021