Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Prawo lokalne » Uchwały 2012
Szukaj

Prawo lokalne: Uchwały 2012

                        

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwała_xiv_131_12 2012-02-27 przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej
uchwała_xiv_132_12 2012-02-27 ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Lubasz
uchwała_xiv_133_12 2012-02-27 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
uchwała_xiv_134_12 2012-02-27 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko- trzcianeckiemu
uchwała_xiv_135_12 2012-02-27 zbycia działki nr 1098/39 położonej w Lubaszu
uchwała_xiv_136_12 2012-02-27 przyjęcia na mienie komunalne gminy działek o numerach 303/4; 317/1; 326/1 i 325/1 w m. Dębe zajętych pod poszerzenie  pasa drogi wojewódzkiej
uchwała_xiv_137_12 2012-02-27 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.
uchwała_xiv_138_12 2012-02-27 zaciągania zobowiązań
uchwała_xiv_139_12 2012-02-27 zmian w budżecie gminy 2012 r.
uchwała_xv_140_12 2012-04-23 zobowiązania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury do podejmowania działań w kierunku poszukiwania partnera prywatnego w partnerstwie publiczno-prywatnym
uchwała_xv_141_12
uchwała_xv_141_12_zał1
uchwała_xv_141_12_zał2-4
2012-04-23 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 1258 położonej w Lubaszu
uchwała_xv_142_12
uchwała_xv_142_12_zał1
uchwała_xv_142_12_zał2-4
2012-04-23 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ulicy Nowej w Lubaszu.
uchwała_xv_143_12 2012-04-23 zmian w statucie sołectwa Dębe
uchwała_xv_144_12 2012-04-23 sprzedaży działki nr 313/4 położonej we wsi Dębe
uchwała_xv_145_12 2012-04-23 sprzedaży działki nr 313/5 położonej we wsi Dębe
uchwała_xv_146_12 2012-04-23 uchylenia uchwały Nr X/89/11 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 604/9
uchwała_xv_147_12 2012-04-23 wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2012 roku.
uchwała_xv_148_12 2012-04-23 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012
uchwała_xv_149_12 2012-04-23 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwała_xv_150_12 2012-04-23 przyjęcia Programu współpracy samorządu gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
uchwała_xv_151_12 2012-04-23 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012
uchwała_xv_152_12 2012-04-23 zmian w budżecie gminy 2012 r.
uchwała_xv_153_12 2012-04-23 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025.
uchwała_xv_154_12 2012-04-23 przyjęcia na mienie komunalne gminy działek o numerach 55/2 i 70/2 w m. Antoniewo zajętych pod poszerzenie pasa drogi gminnej
uchwała_xv_155_12 2012-04-23 sprzedaży działek nr 306/8 i 306/9 położonych we wsi Sokołowo
uchwała_xv_156_12 2012-04-23 odrzucenia skargi Pani Gabrieli Dziubała na Wójta Gminy Lubasz
uchwała_xvi_157_12 2012-06-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2011 r.
uchwała_xvi_158_12 2012-06-27 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2011r.

uchwała_xvi_159_12

uchwała_xvi_159_12_zał1

2012-06-27 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1260 i 463/19 położonych w Lubaszu

uchwała_xvi_ 160_12

uchwała_xvi_ 160_12_zał1

2012-06-27 zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy w Lubaszu uchwałą nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz

uchwała_xvi_161_12

uchwała_xvi_161_12_zał1

2012-06-27 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubaszu
uchwała_xvi_162_12 2012-06-27 sprzedaży działki nr 249 położonej w obrębie wsi Jędrzejewo
uchwała_xvi_163_12 2012-06-27 sprzedaży działki nr 1098/39 położonej w Lubaszu

uchwała_xvi_164_12

uchwała_xvi_164_12_zał1

2012-06-27 zmiany Planu Planu Odnowy Miejscowości Lubasz
uchwała_xvi_165_12 2012-06-27 opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie Nadleśnictwa Krucz
uchwała_xvi_166_12 2012-06-27 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubasz na lata 2012-2021
uchwała_xvi_167_12 2012-06-27 ustalenia dopłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2012

uchwała_xvi_168_12

uchwała_xvi_168_12zał1

uchwała_xvi_168_12zał2

2012-06-27 zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej podmiotom wykonującym zadania z zakresu Prawa wodnego oraz sposobu jej rozliczania
uchwała_xvi_169_12 2012-06-27 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_xvi_170_12 2012-06-27 zaciągnięcia pożyczki

uchwała_xvi_171_12

uchwała_xvi_171_12_zał1

uchwała_xvi_171_12_zał2

uchwała_xvi_171_12_zał3

uchwała_xvi_171_12_zał_3_1

uchwała_xvi_171_12_zał_3_2

uchwała_xvi_171_12_zał4

uchwała_xvi_171_12_zał5

uchwała_xvi_171_12_zał5_wydatki

uchwała_xvi_171_12_zał6

uchwała_xvi_171_12_zał6_wydatki

uchwała_xvi_171_12_zał7

uchwała_xvi_171_12_zał8

uchwała_xvi_171_12_zał8_I

uchwała_xvi_171_12_zał8_I_1

uchwała_xvi_171_12_zał8_II

uchwała_xvi_171_12_zał8_II_1

uchwała_xvi_171_12_zał9

uchwała_xvi_171_12_zał10

2012-06-27 zmian w budżecie gminy 2012 r.

uchwała_xvi_172_12

uchwała_xvi_172_12_zał1

uchwała_xvi_172_12_zał2

uchwała_xvi_172_12_zał3

uchwała_xvi_172_12_zał3A

2012-06-27 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025
uchwała_xvi_173_2012 2012-06-27 wyrażenia stanowiska w kierunku poszukiwania rozwiązań budowy dróg i sieci wodno - kanalizacyjnej
uchwała_xvi_174_12 2012-06-27 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy użytkowania na czas nieokreślony dla działki nr 203 położonej w Lubaszu
uchwała_xvii_175_2012 2012-09-07 podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu
uchwała_xvii_176_2012 2012-09-07 podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
uchwała_xvii_177_2012 2012-09-07 opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne stanowiące własność Skarbu Państwa, będące w zarządzie  Nadleśnictwa Wronki
uchwała_xvii_178_2012 2012-09-07 zmiany uchwały nr XV/147/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2012 roku.
uchwała_xvii_179_2012 2012-09-07 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 1098/51 i części działki nr 1099/1 położonych w obrębie wsi Lubasz.
uchwała_xvii_180_2012 2012-09-07 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 położonych w obrębie wsi Lubasz.
uchwała_xvii_181_2012 2012-09-07 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz na kolejne 3 lata.
uchwała_xvii_182_2012 2012-09-07 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy użytkowania na okres 7 lat części działki nr 780/26 oraz 1099/1 położonych w Lubaszu
uchwała_xvii_183_2012 2012-09-07 udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego.
uchwała_xvii_184_2012 2012-09-07 zmian w budżecie gminy 2012 r.
uchwała_xvii_185_2012 2012-09-07 skierowania wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o zbadanie legalności zarządzeń Wójta Gminy
uchwała_xvii_186_2012 2012-09-07 zbadanie legalności przez Wojewodę Wielkopolskiego zarządzeń Wójta Gminy
uchwała_xviii_187_2012 2012-11-12 zajęcia stanowiska w kwestii utworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie Rewiru Dzielnicowych w Lubaszu
uchwała_xviii_188_2012 2012-11-12 zmian w składzie komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Lubasz
uchwała_xviii_189_2012 2012-11-12 zmian w składzie komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Lubasz
uchwała_xviii_190_2012 2012-11-12 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej oplaty
uchwała_xviii_191_2012 2012-11-12 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz
uchwała_xviii_192_2012 2012-11-12 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała_xviii_193_2012 2012-11-12 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwała_xviii_194_2012 2012-11-12 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
uchwała_xviii_195_2012 2012-11-12 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Lubasz
uchwała_xviii_196_2012 2012-11-12 terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniaopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała_xviii_197_2012 2012-11-12 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
uchwała_xviii_198_2012 2012-11-12 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2013
uchwała_xviii_199_2012 2012-11-12 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
uchwała_xviii_200_2012 2012-11-12 podziału gminy Lubasz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
uchwała_xviii_201_2012 2012-11-12 zmian w statucie sołectwa Nowina
uchwała_xviii_202_2012 2012-11-12 przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/40 i 202/135 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwała_xviii_203_2012 2012-11-12 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_xviii_204_2012 2012-11-12 zaciągnięcia kredytu
uchwała_xviii_205_2012 2012-11-12 zaciągnięcia pożyczki

uchwała_xviii_206_2012_cz1

uchwała_xviii_206_2012_cz2

2012-11-12 zmian w budżecie gminy 2012 r.
uchwała_xviii_207_2012 2012-11-12 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012 - 2025
uchwała_xviii_208_2012 2012-11-12 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
uchwała_xix_209_2012 2012-12-28 zmian w składzie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubasz
uchwała_xix_210_2012 2012-12-28 zmian w składzie komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Lubasz
uchwała_xix_211_2012 2012-12-28 zmiany uchwał dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek
uchwała_xix_212_2012 2012-12-28 zmian w budżecie gminy  2012 r.
uchwała_xix_213_2012 2012-12-28 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012 - 2025
uchwała_xix_214_2012 2012-12-28 ustalenia wysokości diet dla sołtysów gminy Lubasz
uchwała_xix_215_2012 2012-12-28 nadania nazwy nowym ulicom w Lubaszu

Dokumenty do pobrania:
uchwala_xix_215_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:59:39)
rozmiar pliku: 135.4Kb
uchwala_xix_214_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:59:20)
rozmiar pliku: 34.2Kb
uchwala_xix_213_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:59:01)
rozmiar pliku: 823.3Kb
uchwala_xix_212_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:58:27)
rozmiar pliku: 1.7Mb
uchwala_xix_211_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:57:47)
rozmiar pliku: 101.9Kb
uchwala_xix_210_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:57:26)
rozmiar pliku: 29.8Kb
uchwala_xix_209_2012
(wprowadził: Tomasz Lipski 2013-01-04 11:57:09)
rozmiar pliku: 29.6Kb
uchwala_xviii_208_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:33:07)
rozmiar pliku: 135.4Kb
uchwala_xviii_207_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:32:53)
rozmiar pliku: 774.3Kb
uchwala_xviii_206_2012_cz2.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:32:30)
rozmiar pliku: 1.6Mb
uchwala_xviii_206_2012_cz1.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:31:47)
rozmiar pliku: 1.6Mb
uchwala_xviii_205_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:26:15)
rozmiar pliku: 59.6Kb
uchwala_xviii_204_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:25:58)
rozmiar pliku: 63.4Kb
uchwala_xviii_203_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:25:32)
rozmiar pliku: 69.9Kb
uchwala_xviii_202_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:25:14)
rozmiar pliku: 74.5Kb
uchwala_xviii_201_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:24:56)
rozmiar pliku: 41.6Kb
uchwala_xviii_200_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:24:38)
rozmiar pliku: 1.2Mb
uchwala_xviii_199_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:23:38)
rozmiar pliku: 213.2Kb
uchwala_xviii_198_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:23:14)
rozmiar pliku: 90.8Kb
uchwala_xviii_197_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-11-19 03:22:55)
rozmiar pliku: 320.4Kb

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021