Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2004
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2004

  
Nr uchwały z dnia w sprawie
Uchwała nr XI/135/2004
załącznik
załącznik cd.
2004-02-26 uchwalenia dokumentu pn. “Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Lubasz”
Uchwała nr XI/136/2004 2004-02-26 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004r.
Uchwała nr XI/137/2004 2004-02-26 zaciągnięcia kredytu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenie sołectwa Dębe
Uchwała nr XI/138/2004 2004-02-26 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu
Uchwała nr XI/143/2004 2004-02-26 wykorzystania  środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na częściowe sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Uchwała nr XI/144/2004 2004-02-26 przystąpienia w 2004 roku do remontu Szkoły Podstawowej w Kruczu w zakresie urządzenia  oddziału “O”
Uchwała nr XI/145/2004 2004-02-26 ustalenia sieci oddziałów “0” oraz sieci przedszkoli w Gminie Lubasz i zmiany nazwy Zespołu Przedszkoli “BAJKA” w Lubaszu
Uchwała nr XI/146/2004 2004-02-26 ustalenia zasad odpłatności za świadczenia  Przedszkola "BAJKA" prowadzonego przez Gminę Lubasz
Uchwała nr XI/147/2004 2004-02-26 zbycia działki nr 653/9 położonej w Lubaszu przy ulicy Szkolnej
Uchwała nr XI/151/2004 2004-02-26 zamiany działki Nr 593/2 położonej w Lubaszu przy ulicy Podgórnej stanowiącej własność mienia Gminy z działką Nr 596/2 stanowiącą własność P.P. Elżbiety i Bogdana Kolasińskich
Uchwała nr XI/153/2004 2004-02-26 zamiany działki Nr 593/4 położonej w Lubaszu przy ulicy Podgórnej stanowiącej własność mienia Gminy z działką Nr 597/2 stanowiącą własność P. Wandy Sikora
Uchwała nr XII/154/2004
załącznik
2004-04-22 uchwalenia dokumentu pn. “Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 ( z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
Uchwała nr XII/155/2004 2004-04-22 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2003 rok
Uchwała nr XII/156/2004 2004-04-22 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lubasz
Uchwała nr XII/158/2004 2004-04-22 zbycia lokalu Nr 4 w budynku oznaczonym Nr 16 w miejscowości Stajkowo położonym na działce Nr 369/3 , wraz z udziałem w tej działce
Uchwała nr XII/161/2004 2004-04-22 zmiany uchwały Nr XI/95/99 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 03 listopada 1999r. w sprawie  trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysk
Uchwała nr XII/162/2004 2004-04-22 zaciągania zobowiązań
Uchwała nr XII/163/2004 2004-04-22 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
Uchwała nr XIII/166/2004
załącznik
2004-06-30 przyjęcia  Programu ochrony środowiska - dla Gminy Lubasz na lata 2004-2011
Uchwała nr XIII/167/2004
załącznik
2004-06-30 przyjęcia Planu gospodarki odpadami - dla  Gminy Lubasz
Uchwała nr XIII/168/2004 2004-06-30 wyrażenia woli przystąpienia do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne “NOTEĆ” sp.z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia  udziałów
Uchwała nr XIII/170/2004 2004-06-30 nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy Lubasz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości  Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile
Uchwała nr XIII/171/2004 2004-06-30 przystąpienia do realizacji inwestycji  pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w  ul.Bolesława Chrobrego w Lubaszu – centrum
Uchwała nr XIII/172/2004 2004-06-30 przystąpienia do realizacji inwestycji  pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Jędrzejewo i Sławno
Uchwała nr XIII/175/2004 2004-06-30 zmian w budżecie gminy 2004r.
Uchwała nr XIII/176/2004 2004-06-30 zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu w 2004r.
Uchwała nr XIV/177/2004 2004-09-02 szczegółowych zasad udzielania dotacji  z budżetu gminy niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach  szkół  publicznych
Uchwała nr XIV/181/2004 2004-09-02 uchylenia uchwały nr XI/138/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 26 lutego 2004r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu
Uchwała nr XIV/182/2004 2004-09-02 zmiany uchwały nr XII/162/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 22 kwietnia 2004r. dot.zaciągania zobowiązań
Uchwała nr XIV/186/2004 2004-09-02 nabycia w zasoby mienia komunalnego gminy Lubasz nieruchomości zabudowanej położonej w Klempiczu 17 i stanowiącej spadek po P. Janinie Bosak
Uchwała nr XV/188/2004 2004-11-15 ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
Uchwała nr XV/189/2004 2004-11-15 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok
Uchwała nr XV/190/2004 2004-11-15 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok
Uchwała nr XV/191/2004
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
załącznik 10
załącznik 11
załącznik 12
2004-11-15 wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
Uchwała nr XV/192/2004 2004-11-15 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Uchwała nr XV/193/2004 2004-11-15 zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych na 2005 rok
Uchwała nr XV/194/2004 2004-11-15 określenia wysokości stawek, poboru podatku od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2005 rok
Uchwała nr XV/195/2004 2004-11-15 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2005 rok
Uchwała nr XV/196/2004 2004-11-15 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty na rok 2005
Uchwała nr XV/197/2004 2004-11-15 wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy Lubasz
Uchwała nr XV/198/2004 2004-11-15 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Uchwała nr XV/199/2004 2004-11-15 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2005
Uchwała nr XV/201/2004 2004-11-15 przystąpienia do realizacji inwestycji  pn. “ Rozbudowa wodociągu wiejskiego na bazie hydroforni w Stajkowie
Uchwała nr XV/202/2004
załącznik
2004-11-15 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
Uchwała nr XV/203/2004
załączniki
2004-11-15 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 ( z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
Uchwała nr XV/204/2004 2004-11-15 przyjęcia Opisu Planowanych do Realizacji Zadań Wraz z Uzasadnieniem (Planu Rozwoju i Programu Odnowy Wsi Dębe)
Uchwała nr XV/205/2004 2004-11-15 miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 11/3, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/10 i 11/11 we wsi Kruteczek gmina Lubasz
Uchwała nr XV/206/2004 2004-11-15 zbycia działek nr 294/2 i 294/3 położonych w obrębie wsi Dębe
Uchwała nr XV/207/2004 2004-11-15 ustalenia trybu  udzielania i rozliczenia  dotacji  z budżetu gminy niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych
Uchwała nr XV/208/2004 2004-11-15 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Lubasz
Uchwała nr XV/210/2004 2004-11-15 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /za wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz w 2005 roku
Uchwała nr XV/211/2004 2004-11-15 zmiany uchwały Nr VIII/86/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 06 listopada 2003r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia komunalnego z Gminą Piła w związku z partycypacją Gminy Lubasz w utrzymaniu Izby Wytrzeżwień
Uchwała nr XV/212/2004 2004-11-15 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Uchwała nr XVI/213/2004
uzasadnienie
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 4a
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
załącznik 10
2004-12-29 uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
Uchwała nr XVI/217/2004
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
2004-12-29 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Klempicz, gm. Lubasz
Uchwała nr XVI/218/2004 2004-12-29 zbycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Jędrzejewo
Uchwała nr XVI/219/2004 2004-12-29 przyjęcia Programu współpracy samorządu gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 roku
Uchwała nr XVI/220/2004 2004-12-29 zaciągnięcia w 2005r. kredytu na koszty przygotowania dokumentacji inwestycyjnej
Uchwała nr XVI/221/2004 2004-12-29 zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy 2004r
Uchwała nr XVI/222/2004 2004-12-29 przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury
Uchwała nr XVI/224/2004 2004-12-29 wydatków budżetu gminy, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku
Uchwała nr XVI/225/2004 2004-12-29 zmiany uchwały Nr XIV/183/2004 z dnia 02 września 2004 roku dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalne “NOTEĆ” sp.z o.o. z siedzibą w Pile i wniesienia  udziałów

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021