Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2016
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2016

                                                                            

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2016 2016-01-04 określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu zarz_wojta_1_2016
2/2016 2016-01-04 określenia zasad i warunków przekazywania środków finansowych dla jednostek budżetowych Gminy Lubasz zarz_wojta_2_2016
3/2016 2016-01-05 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_3_2016
4/2016 2016-01-05 powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1061/2 położonej w Lubaszu zarz_wojta_4_2016
5/2016 2016-01-20 wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Lubasz zarz_wojta_5_2016
6/2016 2016-01-20 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadanie pn: "Dostawa oleju opalowego" zarz_wojta_6_2016
7/2016 2016-01-21 planu rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok zarz_wojta_7_2016
8/2016 2016-01-25 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż: rozsiewacza kos, zgrabiarki pająk zarz_wojta_8_2016
9/2016 2016-01-26 powołania komisji odbierającej przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Lubasz zarz_wojta_9_2016
10/2016 2016-01-26 częściowej refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_10_2016
11/2016 2016-01-26 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 w przedszkolu oraz szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubasz zarz_wojta_11_2016
12/2016 2016-02-09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Promocji zdrowia oraz rozszerzenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej zarz_wojta_12_2016
13/2016 2016-02-09  powołania Zespołu Konsultacyjnego zarz_wojta_13_2016
14/2016 2016-02-09 powołania komisji oceniającej oferty w zakresie dokumentacji kosztorysowo - projektowej w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubaszu zarz_wojta_14_2016
15/2016 2016-02-09 powołania komisji oceniającej oferty w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowo - projektowej w zakresie budowy oczyszczalni ścieków w Stajkowie zarz_wojta_15_2016
16/2016 2016-02-09 określenia zasad kwalifikowania wydatków w ramach zadań związanych z gospodarka odpadami komunalnymi zarz_wojta_16_2016
17/2016 2016-02-11 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2016 zarz_wojta_17_2016
18/2016 2016-02-17 powołania komisji oceniającej oferty w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowo - projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stajkowie zarz_wojta_18_2016
19/2016 2016-02-26 udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu pełnomocnictwa do złożenia razem z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim wniosku o dofinansowanie projektu .Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarz_wojta_19_2016
20/2016 2016-02-26 wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zarz_wojta_20_2016
21/2016 2016-03-10 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_21_2016
22/2016 2016-03-24 powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek m 1061/3 i 1061/4 położonych w Lubaszu zarz_wojta_22_2016
23/2016 2016-03-29 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015r. zarz_wojta_23_2016
24/2016 2016-03-31 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu oraz na jego wniosek pracownika GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie zarz_wojta_24_2016
25/2016 2016-03-31 zmian w budżecie gminy 2016 r. zarz_wojta_25_2016
26/2016 2016-03-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_26_2016
27/2016 2016-04-04 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie poprawy warunków zdrowotnych kobiet i mężczyzn w gminie Lubasz zarz_wojta_27_2016
28/2016 2016-04-06 zmian w budżecie gminy 2016 r. zarz_wojta_28_2016
29/2016 2016-04-06 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_29_2016
30/2016 2016-04-08 ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół/przedszkola prowadzonych przez Gminę Lubasz oraz ustalenia ogólnych zasad organizacji pracy placówek oświatowych obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 zarz_wojta_30_2016
31/2016 2016-04-12 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_31_2016
32/2016 2016-04-14 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Szkolna 6 zarz_wojta_32_2016
33/2016 2016-04-14 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego W Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Podgórna 8a zarz_wojta_33_2016
34/2016 2016-04-20 podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2015r. zarz_wojta_34_2016
35/2016 2016-04-25 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2016r. zarz_wojta_35_2016
37/2016 2016-04-26 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadanie pn: "Budowa sieci gazowej w miejscowości Lubasz II etap" zarz_wojta_37_2016
39/2016 2016-04-28 zmian w budżecie gminy 2016 r. zarz_wojta_39_2016
40/2016 2016-04-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_40_2016
41/2016 2016-04-28 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż rozsiewacza KOS zarz_wojta_41_2016
42/2016 2016-05-04 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_42_2016
43/2016 2016-05-04 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_43_2016
44/2016 2016-05-17 zmiany Zarządzenia Wójt Gminy Lubasz Nr 42.2016 z dnia 04 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_44_2016
45/2016 2016-05-17 zmiany Zarządzenia Wójt Gminy Lubasz Nr 43.2016 z dnia 04 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_45_2016
46/2016 2016-05-25 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_46_2016
47/2016 2016-06-01

wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lubaszu Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO 

 zarz_Wójta_47_2016

48/2016 2016-06-02 powołania komisji oceniającej oferty w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowo - projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek zarz_wojta_48_2016
49/2016 2016-06-06 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_49_2016
50/2016 2016-06-08 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_50_2016
51/2016 2016-06-08 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_51_2016
52/2016 2016-06-10 powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_52_2016
53/2016 2016-06-10 powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_53_2016
54/2016 2016-06-10 przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Lubasz zarz_wojta_54_2016
55/2016 2016-06-10 upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy połecznej w Lubaszu pracowników GOPS do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie zarz_wojta_55_2016
56/2016 2016-10-06  upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy połecznej w Lubaszu pracownika do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach zarz_wojta_56_2016
57/2016 2016-06-10  ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe zarz_wojta_57_2016 
58/2016 2016-06-17  wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zarz_wojta_58_2016 
59/2016 2016-06-17  ustalenia wykazu stanowisk pracy i tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_59_2016 
60/2016 2016-06-20  przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Lubasz zarz_wojta_60_2016 
61/2016 2016-06-29  zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych placówek edukacyjnych gminy Lubasz zarz_wojta_61_2016
62/2016 2016-06-30  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_62_2016 
63/2016 2016-07-12 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_63_2016
64/2016 2016-07-13 powołania komisji oceniającej oferty w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowo - projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Krucz i Kruteczek zarz_wojta_64_2016
65/2016 2016-07-19 wyznaczenia osoby do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie zarz_wojta_65_2016
66/2016 2016-07-20 sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej zarz_wojta_66_2016
67/2016 2016-07-21 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do do 30.06.2016r. zarz_wojta_67_2016
68/2016 2016-07-29 zmian w budżecie gminy 2016r. zarz_wojta_68_2016
69/2016 2016-07-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_69_2016
70/2016 2016-08-12 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_70_2016
71/2016 2016-08-12 zmian w budżecie gminy 2016r. zarz_wojta_71_2016
72/2016 2016-08-12 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_72_2016
73/2016 2016-08-22 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_73_2016
74/2016 2016-08-29 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2016 r. zarz_wojta_74_2016
75/2016 2016-08-31 uchylenia zarządzeń Wójta Gminy w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_75_2016
76/2016 2016-08-31 uchylenia zarządzeń Wójta Gminy w sprawie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_76_2016
77/2016 2016-08-30 zmian w budżecie gminy 2016 r. zarz_wojta_77_2016
77/1/2016 2016-08-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_77_1_2016
78/2016 2016-08-31 powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu zarz_wojta_78_2016
79/2016 2016-09-01 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_79_2016
80/2016 2016-09-01 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_80_2016
81/2016 2016-09-06 przekazania środka trwałego Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu zarz_wojta_81_2016
82/2016 2016-09-06 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu zarz_wojta_82_2016
83/2016 2016-09-06 przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach Gimnazjum im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu zarz_wojta_83_2016
84/2016 2016-09-06 przekazania pozostałego środka trwałego Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz zarz_wojta_84_2016
85/2016 2016-09-06 przekazania pozostałego środka trwałego Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu zarz_wojta_85_2016
86/2016 2016-09-06 przekazania pozostałych środków trwałych Publicznej Bibliotece w Lubaszu zarz_wojta_86_2016
87/2016 2016-09-06 przekazania środków trwałych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu zarz_wojta_87_2016
88/2016 2016-09-15 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_88_2016
89/2016 2016-09-15 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_89_2016
90/2016 2016-09-30 zmian w budżecie gminy 2016r. zarz_wojta_90_2016
91/2016 2016-09-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_91_2016
92/2016 2016-10-03 upoważnienia Dyrektora Przedszkola Bajka w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz zarz_wojta_92_2016
93/2016 2016-10-06 powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót zadanie pn: "Budowa sieci gazowej w miejscowości Lubasz II etap" zarz_wojta_93_2016
94/2016 2016-10-06 przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy zarz_wojta_94_2016
95/2016 2016-10-10 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_95_2016
96/2016 2016-10-12 prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Lubasz i jednostki budżetowe podległe samorządowi gminnemu zarz_wojta_96_2016
97/2016 2016-10-26 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_97_2016
98/2016 2016-10-27 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.09.2016r. zarz_wojta_98_2016
99/2016 2016-10-27 zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_99_2016
100/2016 2016-10-27 zmiany Zarządzenia Nr 69.a.2016 Wójta Gminy z dnia 01 sierpnia 2016r. w zakresie członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubasz zarz_wojta_100_2016
101/2016 2016-11-14 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 zarz_wojta_101_2016
102/2016 2016-11-15 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025 zarz_wojta_102_2016
103/2016 2016-11-15 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok zarz_wojta_103_2016
104/2016 2016-11-16 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2017 rok zarz_wojta_104_2016
105/2016 2016-11-18 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz zarz_wojta_105_2016
107/2016 2016-11-30 zmian w budżecie gminy 2016 r. zarz_wojta_107_2016
108/2016 2016-11-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_108_2016
109/2016 2016-12-01 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_109_2016
110/2016 2016-12-15 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_110_2016
111/2016 2016-12-16 ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe zarz_wojta_111_2016
112/2016 2016-12-16 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_112_2016
113/2016 2016-12-22 udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu pełnomocnictwa do realizacji projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarz_wojta_113_2016
114/2016 2016-12-23 powołania komisji ds. odbioru robót wykonanych podczas remontu rurociągu przy ul. Zielonej zarz_wojta_114_2016
115/2016 2016-12-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2016 rok zarz_wojta_115_2016
116/2016 2016-12-30 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_116_2016
117/2016 2016-12-30 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarz_wojta_117_2016
Dokumenty do pobrania:
zarz_wojta_45_2016
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-05-23 14:25:01)
rozmiar pliku: 385.9Kb
zarz_Wójta_47_2016
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2017-02-09 10:02:08)
rozmiar pliku: 218.8Kb

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021