Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2018
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2018

                                                                            

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2018 2018-01-05 wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do realizacji zadań z zakresu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu i wydawania decyzji administracyjnych zarz_wojta_001_2018
2/2018 2018-01-10 określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składowania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubasz oraz określenie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i dokumenty niezbędne do potwierdzania spełnienia tych kryteriów wraz z liczbą możliwych do uzyskania punktów w poszczególnych kryteriach zarz_wojta_002_2018
3/2018 2018-01-10 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_003_2018
4/2018 2018-01-22 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_004_2018
5/2018 2018-01-22 planu finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2018 rok zarz_wojta_005_2018.pdf
6/2018 2018-01-25 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_006_2018
7/2018 2018-02-02 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_007_2018
8/2018 2018-02-12 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_008_2018
9/2018 2018-02-19 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_009_2018
10/2018 2018-02-19 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_010_2018
11/2018 2018-02-26 ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku w Lubaszu zarz_wojta_011_2018
12/2018 2018-02-27 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie promocji zdrowia oraz rozszrzenie świadomości prozdrowotnej społeczności lokalnej zarz_wojta_012_2018
13/2018 2018-02-27 powołania Zespołu Konsultacyjnego zarz_wojta_013_2018
14/2018 2018-03-13 przekazania środków trwałych do szkół podstawowych zarz_wojta_014_2018
15/2018 2018-03-13 powołania zespołu negocjacyjnego w celu przeprowadzenia negocjacji zarz_wojta_015_2018
16/2018 2018-03-22 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_016_2018
17/2018 2018-03-28 zatwierdzenia planu finansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2018 zarz_wojta_017_2018
18/2018 2018-03-29 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017r. zarz_wojta_018_2018
19/2018 2018-03-29 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie poprawy warunków zdrowotnych kobiet i mężczyzn w gminie Lubasz zarz_wojta_019_2018
20/2018 2018-03-30 ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Lubasz zarz_wojta_020_2018
21/2018 2018-03-30 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_021_2018
22/2018 2018-03-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_022_2018
23/2018 2018-04-10 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_023_2018
24/2018 2018-04-16 zmiany planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2018 zarz_wojta_024_2018
25/2018 2018-04-16 zmiany zarządzenia nr 60/2017 z dnia 14 czerwca 2017r. dotyczącego ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" zarz_wojta_025_2018
26/2018 2018-04-19 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_026_2018
27/2018 2018-04-26 zmian uchwały budżetowej na 2018r. zarz_wojta_027_2018
28/2018 2018-04-26 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_028_2018
29/2018 2018-04-26 zatwierdzenia i wprowadzenie w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_029_2018
30/2018 2018-04-30 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2018r. zarz_wojta_030_2018
31/2018 2018-04-30 podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2017r. zarz_wojta_031_2018
32/2018 2018-04-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_032_2018
33/2018 2018-04-30 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_033_2018
34/2018 2018-05-09 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_034_2018
35/2018 2018-05-09 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_035_2018
36/2018 2018-05-17 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_036_2018
37/2018 2018-05-22 określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością i we władaniu Gminy Lubasz oraz ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubasz, nie będących drogami wewnętrznymi na potrzeby budowy infrastruktury technicznej zarz_wojta_037_2018 .pdf
38/2018 2018-05-25 wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarz_wojta_038_2018
39/2018 2018-05-30 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji Budowa miasteczka ruchu drogowego oraz placów zabaw w Gminie Lubasz zarz_wojta_039_2018
41/2018 2018-06-12 powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót zadanie pn: Moderniacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą funkcji zarz_wojta_041_2018
42/2018 2018-06-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_042_2018
43/2018 2018-07-17 powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót pn. Budowa oczyszczalni w Stajkowie na działce nr 168/6 zgodnie z paragrafem 7 ust. umowy nr RG.V.272.4.135.2017 z dnia 21 września 2017 roku zarz_wojta_043_2018
44/2018 2018-07-24 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.06.2018r. zarz_wojta_044_2018
45/2018 2018-07-26 przekazania środków trwałych do szkół podstawowych zarz_wojta_045_2018
 46/2018 2018-07-31  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zarz_wojta_046_2018
47/2018  2018-08-01  powołania komisji przetargowej zarz_wojta_047_2018
48/2018 2018-07-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_048_2018
49/2018 2018-08-03 powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego robót zadanie pn: Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz - Budowa szybu windy osobowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Lubaszu i Gimnazjum w Lubaszu zarz_wojta_049_2018
50/2018 2018-08-14 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_050_2018
51/2018 2018-08-14 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_051_2018
52/2018 2018-08-16 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_052_2018
53/2018 2018-08-16 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_053_2018
54/2018 2018-08-16 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_054_2018
55/2018 2018-08-20 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_055_2018
56/2018 2018-08-20 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_056_2018
57/2018 2018-08-20 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji informacji o przyznaniu świadczenia dobry start zarz_wojta_057_2018
58/2018 2018-08-28 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2018r. zarz_wojta_058_2018
59/2018 2018-08-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_059_2018
60/2018 2018-08-30 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_060_2018
61/2018 2018-08-30 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lubasz, Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Lubasz zarządzonych na dzień 21 października 2018r. zarz_wojta_061_2018
62/2018 2018-09-17 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_062_2018
63/2018 2018-09-17 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu wyłącznie w formie elektronicznej zarz_wojta_063_2018
64/2018 2018-09-21 zmiany zarządzenia nr 60/2018 z dnia 14 czerwca 2017r. oraz zarządzenia 25/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. dotyczączego ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Modernizacja i adaptacja oraz wyposażenie budynków szkolnych w Gminie Lubasz" oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. dotyczącego ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę projektu "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lubasz" zarz_wojta_064_2018 
65/2018 2018-09-21 wprowdzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Lubasz zarz_wojta_065_2018
66/2018 2018-09-24 wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Spadochronowego I Armii Wojska Polskiego w Lubaszu w formie elektronicznej zarz_wojta_066_2018
67/2018 2018-09-24 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lubasz, w wyborach do Rady Gminy Lubasz, Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Wójta Gminy Lubasz zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zarz_wojta_067_2018
68/2018 2018-09-24 upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubasz do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do Rady Gminy Lubasz, Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Lubasz, zarządzonych ba dzień 21 października 2018r. zarz_wojta_068_2018
69/2018 2018-09-27 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_069_2018
70/2018 2018-09-28 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_070_2018
71/2018 2018-09-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_071_2018
72/2018 2018-10-05 przekazania pozostałych środków trwałych Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszu zarz_wojta_072_2018
75/2018 2018-10-15 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018r. zarz_wojta_075_2018
76/2018 2018-10-23 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_076_2018
77/2018 2018-10-24 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.09.2018r. zarz_wojta_077_2018
78/2018 2018-10-25 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_078_2018
80/2018 2018-10-25 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_080_2018
81/2018 2018-10-26 obniżenia stawki amortyzacyjnej środka trwałego - oczyszczalni ścieków w Stajkowie zarz_wojta_081_2018
84/2018 2018-11-05 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz zarz_wojta_084_2018
85/2018 2018-11-08 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_085_2018
86/2018 2018-11-14 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2019-2040 zarz_wojta_86_2018
87/2018 2018-11-14 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2019 rok zarz_wojta_87_2018
88/2018 2018-11-15 przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Lubasz zarz_wojta_088_2018
89/2018 2018-11-15 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_89_2018
90/2018 2018-11-15 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_90_2018
91/2018 2018-11-20 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2019 rok zarz_wojta_091_2018
92/2018 2018-11-23 wyznaczenia Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu do przeprowadzenia wspólnego postępowania w imieniu i na rzecz kilku Zamawiających oraz określenia zasad wspólnego przeprowadzenia postępowania zarz_wojta_092_2018
93/2018 2018-11-23  ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne zarz_wojta_093_2018 
 94/2018 2018-11-27  zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 20181 rok zarz_wojta_094_2018 
95/2018  2018-11-27  powołania Rady Przedsiębiorców Gminy Lubasz zarz_wojta_095_2018 
96/2018  2018-12-05  powołania komisji przetargowej zarz_wojta_096_2018 
98/2018 2018-12-11 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_098_2018
99/2018 2018-12-14 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_099_2018
100/2018 2018-12-14 zmian uchwały budżetowej na 2018 r. zarz_wojta_100_2018
101/2018 2018-12-31 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_101_2018
102/2018 2018-12-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2018 rok zarz_wojta_102_2018
103/2018 2018-12-31 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych zarz_wojta_103_2018
106/2018 2018-12-31 przyjęcia planu kontroli zarządczej w Gminie Lubasz na 2019 rok zarz_wojta_106_2018
Dokumenty do pobrania:
zarz_wojta_037_2018 .pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2019-02-08 13:10:39)
rozmiar pliku: 4.8Mb
zarz_wojta_037_2018 .pdf
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2019-02-08 13:22:55)
rozmiar pliku: 4.8Mb

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021