Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2017
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2017

UWAGA: 

od sesji nr XXXII, począwszy od dnia 26.10.2017 uchwały zamieszczane są w portalu internetowym:

http://prawomiejscowe.pl

 

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwala_XXV_233_17 2017-01-26 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
uchwala_XXV_234_17 2017-01-26 przyjęcia "Strategii rozwoju kultury w Gminie Lubasz na lata 2017 - 2025"
uchwala_XXV_235_17 2017-01-26

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubasz

uchwala_XXV_236_17 2017-01-26

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki 454/2 położonej w Lubaszu

uchwala_XXV_237_17 2017-01-26

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu.

uchwala_XXV_238_17 2017-01-26 zmian w budżecie gminy 2017 r.
uchwala_XXV_239_17 2017-01-26

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025

uchwala_XXVI_240_17 2017-02-23

przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubasz na lata 2016-2032".

uchwala_XXVI_241_17 2017-02-23  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu 
uchwala_XXVI_242_17 2017-02-23  nabycia działki nr 136/6 położonej w obrębie wsi Goraj
uchwala_XXVI_243_17 2017-02-23 

zmiany uchwały VI/26/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Lubasz

uchwala_XXVI_244_17 2017-02-23 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podgórnej i ulicy Bolesława Chrobrego w Lubaszu

uchwala_XXVI_245_17 2017-02-23 

zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do struktury I-III

uchwala_XXVI_246_17 2017-02-23 

zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk Franciszka Bartoszka w Jędrzejewie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do struktury I-III

uchwala_XXVI_247_17 2017-02-23 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

uchwala_XXVI_248_17 2017-02-23 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu

uchwala_XXVI_249_17 2017-02-23  zaciągnięcia pożyczki
uchwala_XXVII_250_17 2017-03-30 nabycia działki nr 846/1 położonej w obrębie wsi Lubasz 
uchwala_XXVII_251_17 2017-03-30 nabycia działki nr 842/8 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_XXVII_252_17 2017-03-30

wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości przez Gminę Lubasz stanowiących własności osób fizycznych na czas określony dłuższy niż 3 lata

 
uchwala_XXVII_253_17 2017-03-30 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszu
uchwala_XXVII_254_17 2017-03-30

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2017

uchwala_XXVII_255_17 2017-03-30

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

uchwala_XXVII_256_17 2017-03-30 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwala_XXVII_257_17 2017-03-30 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu 
uchwala_XXVII_258_17 2017-03-30

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 179/14 i 179/15 położonych w Lubaszu

uchwala_XXVII_259_17 2017-03-30

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na obszarze działki nr 202/131 położonej w Lubaszu.

uchwala_XXVII_260_17 2017-03-30

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

uchwala_XXVII_261_17 2017-03-30

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubasz

uchwala_XXVII_262_17 2017-03-30 zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2025 
uchwala_XXVII_263_17 2017-03-30 zmian w budżecie gminy 2017 r. 
uchwala_XXVII_264_17 2017-03-30

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025

uchwala_XXVII_265_17 2017-03-30

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk Franciszka Bartoszka w Jędrzejewie poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do struktury I-III

uchwala_XXVII_266_17 2017-03-30

przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do struktury I-III

uchwala_XXVIII_267_17 2017-05-16

projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

uchwala_XXVIII_268_17  2017-05-16 

określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubasz

uchwala_XXVIII_269_17  2017-05-16 

wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości przez Gminę Lubasz stanowiących własności osób fizycznych na czas określony dłuższy niż 3 lata

uchwala_XXVIII_270_17  2017-05-16 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Lubasz

uchwala_XXVIII_271_17  2017-05-16 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki 649/2 położonej w Lubaszu

uchwala_XXVIII_272_17  2017-05-16 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 944 położonej w Lubaszu

uchwala_XXVIII_273_17  2017-05-16  wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2017 roku 
uchwala_XXVIII_274_17  2017-05-16  zaciągnięcia kredytu 
uchwala_XXVIII_275_17  2017-05-16  zmian w budżecie gminy 2017 r. 
uchwala_XXVIII_276_17  2017-05-16 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025

uchwala_XXVIII_277_17  2017-05-30 nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lubasz
uchwala_XXVIII_278_17  2017-05-30

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2016r.

uchwala_XXVIII_279_17  2017-05-30

absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2016 rok

uchwala_XXIX_280_17  2017-06-30

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Lubasz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

uchwala_XXIX_281_17 2017-06-30

zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego  

uchwala_XXIX_282_17 2017-06-30

zmiany Uchwały NR XXXIII/334/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubasz 

uchwala_XXIX_283_17 2017-06-30

wyrażenia pozytywnej opinu na użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne gminy Lubasz

uchwala_XXIX_284_17  2017-06-30

przyjęcia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubasz 

uchwala_XXIX_285_17  2017-06-30

zmiany Uchwały Nr XXV/252/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz

uchwala_XXIX_286_17  2017-06-30

zmiany Uchwały Nr XVIII/137116 Rady Gminy Lubasz z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie: sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku

uchwala_XXIX_287_17  2017-06-30

zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

uchwala_XXIX_288_17 2017-06-30

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego

uchwala_XXIX_289_17 2017-06-30

zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym na którym znajduje się pieniądz elektroniczny.

uchwala_XXIX_290_17 2017-06-30 zmian w budżecie gminy 2017 r. 
uchwala_XXIX_291_17 2017-06-30

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2030

uchwala_XXX_292_17 2017-08-28 wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej zawarcia umowy do 3 lat 
uchwala_XXX_293_17  2017-08-28

wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubasz na kolejne 3 lata

uchwala_XXX_294_17  2017-08-28 zmiany statutu sołectwa Sokołowo 
uchwala_XXX_295_17  2017-08-28

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy

uchwala_XXX_296_17  2017-08-28

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 94/1 położonej w Lubaszu

uchwala_XXX_297_17

uchwala_XXX_297_17_zalacznik_1

uchwala_XXX_297_17_zalacznik_2_i_3

2017-08-28 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szamotulskiej w obrębie wsi Lubasz

uchwala_XXX_298_17 2017-08-28 

wyrażenia woli udziału Gminy Lubasz we wspólnej realizacji projektu z Gminą Wieleń pn. Przebudowa drogi Hamrzysko- Krucz

uchwala_XXX_299_17 2017-08-28  zmian w budżecie gminy 2017 r. 
uchwala_XXX_300_17 2017-08-28 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2030

uchwala_XXX_301_17 2017-08-28  rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy Lubasz 
uchwala_XXX_302_17  2017-08-29  odwołania skarbnika gminy 
uchwala_XXX_303_17  2017-08-29  powołania skarbnika gminy 
uchwala_XXXI_304_17 2017-09-28

przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubasz na lała 2016 - 2020"

uchwala_XXXI_305_17 2017-09-28 zmian w budżecie gminy 2017 r.
uchwala_XXXI_306_17  2017-09-28

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2030

uchwala_XXXI_307_17  2017-09-28 zaciągnięcia pożyczki

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021