Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2014
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2014

                                                                            

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2014 2014-01-07 planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2014 rok zarz_wojta_01_2014
2/2014 2014-01-09 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_02_2014
3/2014 2014-01-17 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_03_2014
4/2014 2014-01-24 ustalenie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne zarz_wojta_04_2014
5/2014 2014-01-29 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_05_2014
6/2014 2014-02-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_06_2014
 7/2014  2014-02-20 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_07_2014
8/2014 2014-02-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_08_2014.pdf
9/2014 2014-03-10 zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na 2014 rok zarz_wojta_09_2014.pdf
10/2014 2014-03-14 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_10_2014.pdf
11/2014 2014-03-18 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013r. zarz_wojta_11_2014
12/2014 2014-03-18 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_12_2014.pdf
13/2014 2014-03-28 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ofertowych na sprzedaż i ścinkę drzew rosnących na terenach komunalnych Gminy Lubasz zarz_wojta_13_2014.pdf
14/2014 2014-03-31 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_14_2014
15/2014 2014-03-31 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_15_2014
16/2014 2014-04-03 podania do publicznej wiadomości sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2013r. zarz_wojta_16_2014
17/2014 2014-04-15 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_17_2014
18/2014 2014-04-23 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_18_2014
19/2014 2014-04-24 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 31.03.2014r. zarz_wojta_19_2014
20/2014 2014-04-29 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Lubasz wraz z udzieleniem dotacji z budżetu na ten cel zarz_wojta_20_2014
21/2014 2014-04-29 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzejewie" zarz_wojta_21_2014
22/2014 2014-04-29 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_22_2014
23/2014 2014-04-29 wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. zarz_wojta_23_2014
24/2014 2014-04-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_24_2014
25/2014 2014-05-05 wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.zarz_wojta_25_2014
26/2014 2014-05-05 wskazania spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. zarz_wojta_26_2014
27/2014 2014-05-05 powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.zarz_wojta_27_2014
28/2014 2014-05-05 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. zarz_wojta_28_2014
29/2014 2014-05-20 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_29_2014
30/2014 2014-05-20 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_30_2014
31/2014 2014-05-20 powołania Zespołu Konsultacyjnego i przyjęcia Regulaminu jego pracy zarz_wojta_31_2014
32/2014 2014-05-21 roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie wspierania infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Lubasz zarz_wojta_32_2014
33/2014 2014-05-26 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Integracja mieszkańców wsi Prusinowo poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie" zarz_wojta_33_2014
34/2014 2014-05-26 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji prze Gminę Lubasz operacji "integracja mieszkańców wsi Lubasz poprzez urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Lubaszu" zarz_wojta_34_2014
35/2014 2014-05-19 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach zarz_wojta_35_2014
36/2014 2014-05-19 upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu pracownika do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach zarz_wojta_36_2014
38/2014 2014-06-10 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_38_2014
39/2014 2014-06-10 powołania Zastępcy Wójta Gminy Lubasz zarz_wojta_39_2014
40/2014 2014-06-10 upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Lubasz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz zarz_wojta_40_2014
41/2014 2014-06-12 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_41_2014
42/2014 2014-06-16 zmiany szczególnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_42_2014
43/2014 2014-06-16  zmiany w instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Urzędzie Gminy w Lubaszu zarz_wojta_43_2014
44/2014 2014-06-16 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny zarz_wojta_44_2014
45/2014 2014-06-16 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_45_2014
46/2014 2014-08-07 upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu pracownika do prowadzenia spraw z zakresu realizacji rzadowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny zarz_wojta_46_2014
47/2014 2014-08-12 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_47_2014
48/2014 2014-08-19 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_48_2014
49/2014 2014-08-20 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_49_2014
50/2014 2014-08-20 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zarz_wojta_50_2014
51/2014 2014-08-22 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_51_2014
52/2014 2014-08-22 przyjęcia "Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Lubasz" zarz_wojta_52_2014
53/2014 2014-08-22 przyjęcia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią gminy Lubasz" zarz_wojta_53_2014
54/2014 2014-08-25 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2014r. zarz_wojta_54_2014
55/2014 2014-08-25 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_55_2014
56/2014 2014-08-25 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_56_2014
57/2014 2014-08-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_57_2014
58/2014 2014-09-08 obniżenia ceny wywoławczej działek położonych w Lubasz przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Lubasz zarz_wojta_58_2014
59/2014 2014-09-11 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ofertowego prasy rolniczej wysokiego zgniatania Z-224/1 zarz_wojta_59_2014
60/2014 2014-09-15 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_60_2014
62/2014 2014-09-25 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_62_2014
63/2014 2014-09-30 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_63_2014
64/2014 2014-09-30 Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_64_2014
65/2014 2014-09-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_65_2014
66/2014 2014-09-30 wprowadzenia Instrukcji określającej zasady egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Lubasz zarz_wojta_66_2014
67/2014 2014-09-30 ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego wyborów na terenie gminy Lubasz i operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Lubasz, w wyborach do Rady Gminy Lubasz, Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyborów Wójta Gminy Lubasz zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. zarz_wojta_67_2014
68/2014 2014-10-28 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.09.2014r. zarz_wojta_68_2014
69/2014 2014-10-28 ustalenia dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_69_2014
70/2014 2014-10-28 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Budowa sieci gazowej z przyłączami do obiektów gminnych w miejscowości Lubasz I etap" zarz_wojta_70_2014
71/2014 2014-10-28 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_71_2014
72/2014 2014-10-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_72_2014
73/2014 2014-10-28 upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Lubasz do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania zarz_wojta_73_2014
74/2014 2014-11-07 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_74_2014
75/2014 2014-11-07 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Integracja środowisk wiejskich w Gminie Lubasz poprzez remonty świetlic wiejskich w Sokołowie, Kamionce i Kruteczku zarz_wojta_75_2014
76/2014 2014-11-12 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2015-2025 zarz_wojta_76_2014
77/2014 2014-11-12 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok zarz_wojta_77_2014
78/2014 2014-11-12 przyznania stypendium artystycznego zarz_wojta_78_2014
79/2014 2014-11-12 przeprowadzenia inwentaryzacji zarz_wojta_79_2014
80/2014 2014-11-12 powołania komisji w ramach realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z publicznych środków krajowych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion" zarz_wojta_80_2014
81/2014 2014-11-19 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2015 rok zarz_wojta_81_2014
82/2014 2014-11-25 powołania Komisji do ustalenia przyczyn i oszacowania strat powstałych w gospodarstwie eokologicznym zarz_wojta_82_2014
83/2014 2014-11-28 zmian w budżecie gminy 2014r. zarz_wojta_83_2014
84/2014 2014-11-28 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014r. zarz_wojta_84_2014
85/2014 2014-12-08 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_85_2014
86/2014 2014-12-08 zmiany zarządzenia nr 13.2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wyposażenia w służbowe telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_86_2014
88/2014 2014-12-16 zmiany Zarządzenia nr 9.1.2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli na rok 2014 zarz_wojta_88_2014
89/2014 2014-12-16 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w roku 2015 w ilości 72000 litrów zarz_wojta_89_2014
90/2014 2014-12-19 powołania komisji przetargowej zarz_wojta_90_2014
91/2014 2014-12-22 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_91_2014
92/2014 2014-12-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2014 rok zarz_wojta_92_2014
93/2014 2014-12-31 zmiany w planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarz_wojta_93_2014
94/2014 2014-12-29 wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Lubaszu Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO zarz_wojta_94_2014
95/2014

2014-12-29

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu zarz_wojta_95_2014

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021