Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2006
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2006

 
Nr uchwały z dnia w sprawie

uchwała XXIII/ 317/2006

uchwała_318_2006

2006-02-01

2006-02-23

zmian w budżecie gminy 2006r.

przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Lubasz

uchwała XXIV/319/2006 2006-02-23 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości płynnych.
uchwała XXIV/320/2006 2006-02-23 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 729/3 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwała XXIV/321/2006 2006-02-23 zbycia działki nr 780/2 zabudowanej położonej w Lubaszu przy ulicy Kościelnej
uchwała XXIV/322/2006 2006-02-23 zbycia lokalu nr 4 w budynku oznaczonym numerem 16 w miejscowości Stajkowo położonym na działce nr 369/3 wraz  z udziałem w tej działce
uchwała XXIV/323/2006 2006-02-23 zbycia lokalu nr 2 w budynku oznaczonym numerem 19 w miejscowości Goraj położonym na działce nr 285/9 wraz z udziałem w tej działce oraz zabudowan tej działki  nr 285/11 w Goraju
uchwała XXIV/325/2006 2006-02-23 zaciągania zobowiązań
uchwała XXIV/326/2006 2006-02-23 przyjęcia zadań z zakresu kultury należących do zadań własnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
uchwała XXV/327/2006 2006-04-27 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubasz za 2005 rok
uchwała XXV/328/2006 2006-04-27 nadania nazwy ulicy w Lubaszu
uchwała XXV/329/2006 2006-04-27 zmian w statucie sołectwa Jędrzejewo
uchwała XXV/331/2006 2006-04-27 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Jędrzejewo i części sołectwa Sławno, gmina Lubasz
uchwała XXV/332/2006 2006-04-27 wyrażenia opinii o zmianie granic gminy Lubasz w obrębie wsi Dębe
uchwała XXV/333/2006 2006-04-27 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
uchwała XXV/334/2006 2006-04-27 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 ( z przedłużonym, okresem programowania do 2013 roku)
uchwała XXV/335/2006 2006-04-27 zbycia działek nr 294/1, 294/2 i 294/3  położonych w obrębie wsi Dębe
uchwała XXV/336/2006 2006-04-27 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
uchwała XXV/337/2006
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
2006-04-27 zmian w budżecie gminy 2006r.
uchwała XXV/338/2006 2006-04-27 zmiany uchwały nr XXIV/325/06 dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań
uchwała XXV/339/2006 2006-04-27 zawarcia porozumienia z gminą Czarnków dotyczącego powierzenia wykonania budowy odcinka wodociągu we wsi Dębe
uchwała XXV/340/2006 2006-04-27 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
uchwała XXVII/342/2006 2006-06-29 nadania statutu Urzędowi Gminy w Lubaszu
uchwała XXVII/343/2006 2006-06-29 zmian w Statucie Gminy Lubasz
uchwała XXVII/344/2006 2006-06-29 zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz w 2006 roku
uchwała XXVII/345/2006 2006-06-29 uchylenia uchwały nr XXIV/320/06 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 729/3 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwała XXVII/347/2006 2006-04-29 uchylenia uchwały Nr XIV/184/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Lubasz w zamian za zobowiązania podatkowe do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonych w Lubaszu oznaczonych geodezyjnie numerami 877/5 i 877/7 stanowiących własność Skarbu Państwa, a pozostających w zarządzie trwałym Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Koleje Państwowe S.A.
uchwała XXVII/348/2006 2006-04-29 nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy Lubasz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile
uchwała XXVII/353/2006 2006-04-29 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubasz za pierwsze półrocze danego roku
uchwała XXVII/354/2006 2006-04-29 określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w zakresie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa
uchwała XXVIII/356/2006 2006-09-21 zbycia działki nr 277/3 położonej w Kamionce
uchwała XXVIII/357/2006
uzasadnienie
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
2006-09-21 ustanowienia użytków ekologicznych
uchwała XXVIII/358/2006 2006-09-21 zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Lubasz
uchwała XXVIII/360/2006 2006-09-21 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwała XXVIII/361/2006 2006-09-21 zmiany uchwały nr XII/235/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz
uchwała XXVIII/362/2006 2006-09-21 wyrażenia opinii dotyczącej potwierdzenia celowości realizacji i dofinansowania zadania budowy zbiornika wodnego małej retencji na działce nr 241 w m.Elżbiecin
uchwała XXVIII/363/2006 2006-09-21 zawarcia porozumienia z gminą Czarnków dotyczącego powierzenia wykonania stacji podniesienia ciśnienia wody na odcinku wodociągu we wsi Dębe
uchwała XXVIII/364/2006 2006-09-21 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu
uchwała XXVIII/365/2006
uzasadnienie
2006-09-21 zaciągania zobowiązań
uchwała XXVIII/366/2006 2006-09-21 zaciągnięcia kredytu
uchwała XXVIII/367/2006 2006-09-21 zmian w budżecie gminy 2006r.
uchwała XXIX/368/2006
strona 3
strona 4
2006-10-26 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubasz
uchwała XXIX/369/2006 2006-10-26 zamiany działki Nr 230/15 położonej w Kruczu stanowiącej własność mienia Gminy Lubasz z działką Nr 125/2 położonej w Kruczu stanowiącej własność prywatną
uchwała XXIX/370/2006 2006-10-26 zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2007
uchwała XXIX/371/2006 2006-10-26 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
uchwała I/1/2006 2006-11-27 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Lubaszu
uchwała I/2/2006 2006-11-27 określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lubaszu
uchwała I/3/2006 2006-11-27 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lubaszu
uchwała I/4/2006 2006-11-27 stwierdzenia wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Lubaszu
uchwała I/5/2006 2006-11-27 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Lubaszu
uchwała II/6/2006 2006-12-06 stwierdzenia przyjęcia ślubowania Wójta Gminy Czarnków
uchwała II/7/2006 2006-12-06 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lubaszu
uchwała II/8/2006 2006-12-06 uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lubaszu
uchwała II/9/2006 2006-12-06 ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok
uchwała II/10/2006 2006-12-06 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
uchwała II/11/2006 2006-12-06 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 rok
uchwała II/12/2006
załącznik
2006-12-06 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok
uchwała II/13/2006 2006-12-06 zastosowania zwolnień z podatku od środków transportowych na 2007 rok
uchwała II/14/2006 2006-12-06 określenia wysokości stawek, poboru podatku od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2007 rok
uchwała II/16/2006 2006-12-06 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty na rok 2007
uchwała II/17/2006 2006-12-06 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz w 2007 roku
uchwała II/18/2006
załącznik
2006-12-06 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok
uchwała II/19/2006 2006-12-06 zmiany Uchwały Nr XVI/215/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych
uchwała II/20/2006 2006-12-06 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
uchwała II/21/2006 2006-12-06 ustalenia miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych dla Wójta Gminy
uchwała II/22/2006 2006-12-06 wskazania wiceprzewodniczącego rady gminy dokonującego czynności związanych z podróżą służbową dla przewodniczącego rady gminy
uchwała III/24/2006
załącznik 2
załącznik 3
2006-12-28 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu
uchwała III/25/2006 2006-12-28 zarządzenia wyborów sołtysów i podsołtysów wsi oraz rad sołeckich w Gminie Lubasz
uchwała III/26/2006 2006-12-28 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
uchwała III/28/2006 2006-12-28 uchylenia uchwały Nr XII/281/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy Lubasz w 2006r.
uchwała III/29/2006 2006-12-28 zaciągnięcia kredytu
uchwała III/30/2006
uzasadnienie
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
załącznik 9
załącznik 10
załącznik 11
załącznik 12
2006-12-28 zmian w budżecie gminy 2006r.

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021