Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2013
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2013

                                                

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwała_xix_216_13 2013-01-31 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013 - 2025
uchwała_xix_217_13 2013-01-31 budżetu na 2013r.
uchwała_xix_218_13 2013-01-31 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2013 rok
uchwała_xix_219_13 2013-01-31 zatwierdzenia planu pracy komisji Rady Gminy Lubasz na 2013 rok
uchwała_xxi_220_13 2013-02-15 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lubasz na lata 2013-2015
uchwała_xxi_221_13 2013-02-15 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy użytkowania na okres do 7 lat działki nr 1197 położonej w Lubaszu
uchwała_xxi_222_13 2013-02-15 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy użytkowania na okres do 7 lat części działki nr 427 położonej w Lubaszu
uchwała_xxi_223_13 2013-02-15 przyjęcia Programu współpracy samorządu gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
uchwała_xxi_224_13 2013-02-15 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz
uchwała_xxi_225_13 2013-02-15 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała_xxi_226_13 2013-02-15 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze położonym w rejonie ulicy Stajkowskiej w Lubaszu
uchwała_xxi_227_13 2013-02-15 nabycia działki nr 371/4 położonej w Goraju
uchwała_xxii_228_13 2013-02-22 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
uchwała_xxii_229_13 2013-02-22 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki
uchwała_xxii_230_13 2013-02-22 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_xxii_231_13 2013-02-22 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_xxii_232_13 2013-02-22 zmian w budżecie gminy 2013 r.
uchwała_xxiii_233_13 2013-03-25 zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubasz
uchwała_xxiii_234_13 2013-03-25 zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubasz
uchwała_xxiii_235_13 2013-03-25 zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubasz
uchwała_xxiii_236_13 2013-03-25 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Lubasz
uchwała_xxiii_237_13 2013-03-25 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwała_xxiii_238_13 2013-03-25 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwała_xxiii_239_13 2013-03-25 zmiany uchwały nr XXI/223/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
uchwała_xxiii_240_13 2013-03-25 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki nr 56/10 położonej w obrębie wsi Kamionka
uchwała_xxiii_241_13 2013-03-25 zmian w budżecie gminy 2013 r.
uchwała_xxiii_242_13 2013-03-25 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025
uchwała_xxiii_243_13 2013-03-25 nabycia działek nr 589/3 i 584 położonych w Lubaszu
uchwala_xxiv_244_13 2013-05-24 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2012 rok
uchwala_xxiv_245_13 2013-05-24 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2012 rok
uchwala_xxiv_246_13 2013-05-24 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chrobrego, w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxiv_247_13 2013-05-24 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy dzierżawy na okres do 30 lat działek nr 842/4, 843/1, 840/13, 840/16, 840/8, 840/14, 840/17, 840/12, 840/15, 840/18, położonych wobrębie wsi Lubasz
uchwala_xxiv_248_13 2013-05-24 wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2013 roku
uchwala_xxiv_249_13 2013-05-24 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich
uchwala_xxiv_250_13 2013-05-24 zaciągnięcia pożyczki
uchwala_xxiv_251_13 2013-05-24 przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
uchwala_xxv_252_13 2013-06-27 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz
uchwala_xxv_253_13 2013-06-27 zarządzenia wyborów sołtysa we wsi Nowina
uchwala_xxv_254_13 2013-06-27 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
uchwala_xxv_255_13 2013-06-27 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwala_xxv_256_13 2013-06-27 przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z siedzibą w Pile
uchwala_xxv_257_13 2013-06-27 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szamotulskiej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxv_258_13 2013-06-27 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/50 i 202/51 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxv_259_13 2013-06-27 sprzedaży działki nr 205/1 położonej w obrębie wsi Nowina
uchwala_xxv_260_13 2013-06-27 ustanowienia prawa służebności przesyłu linii energetycznych na części działek stanowiących drogi gruntowe w miejscowości Dębe
uchwala_xxv_261_13 2013-06-27 udzielenia pomocy finansowej dla województwa wielkopolskiego
uchwala_xxv_262_13 2013-06-27 zmian w budżecie gminy 2013 r.
uchwala_xxv_263_13 2013-06-27 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025
uchwala_xxv_264_13 2013-06-27 zaciągnięcia pożyczki
uchwala_xxv_265_13 2013-06-27 zaciągnięcia kredytu
uchwala_xxv_266_13 2013-06-27 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubasz
uchwala_xxvi_267_13 2013-07-15 zmian w budżecie gminy 2013r.
uchwala_xxvii_268_13 2013-09-30 sprzedaży działek oznaczonych geodezyjnie nr 427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 427/7, 427/8, 427/9 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxvii_269_13 2013-09-30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Dużym w Lubaszu.
uchwala_xxvii_270_13 2013-09-30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/52, 202/53, 202/54, 202/55, 202/136 i 202/137 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxvii_271_13 2013-09-30 zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubasz
uchwala_xxvii_272_13 2013-09-30 zmiany uchwały Nr XIII/122/11 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
uchwala_xxvii_273_13 2013-09-30 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz do 3 lat
uchwala_xxvii_274_13 2013-09-30 warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, i trybu ich pobierania
uchwala_xxvii_275_13 2013-09-30 rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubasz
uchwala_xxvii_276_13_cz1_z_2
uchwala_xxvii_276_13_cz2_z_2
2013-09-30 zmian w budżecie gminy 2013r.
uchwala_xxvii_277_13 2013-09-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025
uchwala_xxvii_278_13 2013-09-30 zmiany uchwały nr XXV/265/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2013r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu
uchwala_xxvii_279_13 2013-09-30 zmian w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu
uchwala_xxviii_280_13 2013-11-08 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala_xxviii_281_13 2013-11-08 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
uchwala_xxviii_282_13 2013-11-08 ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty
uchwala_xxviii_283_13 2013-11-08 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
uchwala_xxviii_284_13 2013-11-08 sprzedaży działki nr 42/3 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxviii_285_13 2013-11-08 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 196/1; 196/2 i 196/3 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxviii_286_13 2013-11-08 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chrobrego, w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxviii_287_13 2013-11-08 przyjęcia stanowiska dotyczącego finansowania oświetlenia ulicznego i drogowego w gminach
uchwala_xxviii_288_13 2013-11-08 zmian w budżecie gminy 2013 r.
uchwala_xxviii_289_13 2013-11-08 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025
uchwala_xxix_290_13 2013-12-09 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
uchwala_xxix_291_13 2013-12-09 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2014
uchwala_xxix_292_13 2013-12-09 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek nr 771/2 i 771/4 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxix_293_13 2013-12-09 przystąpienia do sporządzenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 588/2 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxix_294_13 2013-12-09 wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Lubasz do zawarcia umów dzierżawy działki nr 3068 położonej w obrębie miasta Czarnków na okres do 3 lat
uchwala_xxix_295_13 2013-12-09 zgłoszenia do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw: Antoniewo, Dębe, Goraj-Bzowo, Jędrzejewo, Kamionka, Krucz, Kruteczek, Klempicz, Lubasz, Miłkowo, Nowina, Prusinowo, Sławno, Sokołowo, Stajkowo
uchwala_xxix_296_13 2013-12-09 zmian w budżecie gminy 2013 r.
uchwala_xxix_297_13 2013-12-09 zaciągnięcia kredytu
uchwala_xxx_298_2013 2013-12-30 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025
uchwala_xxx_299_2013
uchwala_xxx_299_2013_zal
2013-12-30 uchwały budżetowej na 2014 rok
uchwala_xxx_300_2013 2013-12-30 wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubasz
uchwala_xxx_301_2013 2013-12-30 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich
uchwala_xxx_302_2013 2013-12-30 ustanowienia prawa służebności przesyłu linii energetycznych na części działek stanowiących drogi gruntowe w miejscowości Klempicz
uchwala_xxx_303_2013
uchwala_xxx_303_2013_zal
2013-12-30 zmian w budżecie gminy 2013r.
uchwala_xxx_304_2013 2013-12-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025
uchwala_xxx_305_2013 2013-12-30 przyjęcia Programu współpracy samorządu Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
uchwala_xxx_306_2013 2013-12-30 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2014 rok
uchwala_xxx_307_2013 2013-12-30 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Lubasz na 2014 rok
     

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021