Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2014
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2014

                                                

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwala_xxxi_308_14.pdf  2014-02-27 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
uchwala_xxxi_309_14.pdf  2014-02-27 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
uchwala_xxxi_310_14.pdf  2014-02-27 określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
uchwala_xxxi_311_14.pdf  2014-02-27 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 119/14, 119/16, 118/11 i 117/1 położonych w obrębie wsi Dębe
uchwala_xxxi_312_14.pdf  2014-02-27 nabycia działki nr 656/3 położonej w Lubaszu
uchwala_xxxi_313_14.pdf  2014-02-27 sprzedaży działki nr 781/1 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxxi_314_14.pdf  2014-02-27 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu
uchwala_xxxi_315_14.pdf  2014-02-27 udzielenia pomocy finansowejPowiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu
uchwala_xxxi_316_14.pdf  2014-02-27 udzielenia pomocy finansowejPowiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu
uchwala_xxxi_317_14.pdf  2014-02-27 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2014
uchwala_xxxi_318_14.pdf  2014-02-27 podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu
uchwala_xxxi_319_14.pdf  2014-02-27 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
uchwala_xxxi_320_14.pdf  2014-02-27 zmian w budżcie gminy 2014 r.
uchwala_xxxi_321_14.pdf  2014-02-27 rozpatrzenia skargi złożonej na Wójta Gminy Lubasz
uchwala_xxxii_322_14 2014-04-14 przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwala_xxxii_323_14 2014-04-14 wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2014 roku
uchwala_xxxii_324_14 2014-04-14 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia pn. "Przygotowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji w Stajkowie" oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do złożenie wniosku o dofinansowanie
uchwala_xxxii_325_14 2014-04-14 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz
uchwala_xxxii_326_14 2014-04-14 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła
uchwala_xxxii_327_14 2014-04-14 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
uchwala_xxxii_328_14 2014-04-14 zmian w budżecie gminy 2014 r.
uchwala_xxxii_329_14 2014-04-14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025
uchwala_xxxiii_330_14 2014-05-27 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2013r.
uchwala_xxxiii_331_14 2014-05-27 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2013 rok 
uchwala_xxxiii_332_14 2014-05-27 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 883, 884, 885 i 887/3 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxxiii_333_14 2014-05-27 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz w obrębach geodezyjnych Lubasz, Prusinowo, Jędrzejewo, Kamionka i Sławno 
uchwala_xxxiii_334_14 2014-05-27 ustalenia wysokości odpłatności za dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gmine Lubasz 
uchwala_xxxiii_335_14 2014-05-27 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych sprawa w zakresie dodatku energetycznego 
uchwala_xxxiii_336_14 2014-05-27 zmian w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu 
uchwala_xxxiii_337_14 2014-05-27 podwyższenia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminny Zakład Komunalny w Lubaszu 
uchwala_xxxiv_338_14 2014-08-27 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Dużym w Lubaszu
uchwala_xxxiv_339_14 2014-08-27 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 119/14, 119/16, 118/11 i 117/1 położonych w obrębie wsi Dębe
uchwala_xxxiv_340_14 2014-08-27 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 196/1, 196/2 i 196/3 położonych w obrębie wsi Lubasz 
uchwala_xxxiv_341_14 2014-08-27 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 588/2 położonej w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxxiv_342_14 2014-08-27 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 202/52, 202/53, 202/54, 202/55, 202/136 202/137 położonych w obrębie wsi Lubasz
uchwala_xxxiv_343_14 2014-08-27 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 102/15 położonej w obrębie wsi Dębe
uchwala_xxxiv_344_14 2014-08-27 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
uchwala_xxxiv_345_14 2014-08-27 ustanowienia prawa służebności przesyłu linii energetycznych na działkach stanowiących własność Gminy Lubasz
uchwala_xxxiv_346_14 2014-08-27 upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy do 3 lat 
uchwala_xxxiv_347_14 2014-08-27 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz do 3 lat 
uchwala_xxxiv_348_14 2014-08-27 zmian w budżecie gminy 2014r.
uchwala_xxxiv_349_14 2014-08-27 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025
uchwala_xxxiv_350_14 2014-08-27 zaciągnięcia pożyczki 
uchwala_xxxiv_351_14 2014-08-27 zmiany uchwały Nr XXXIII/335/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego
 uchwala_xxxv_352_14 2014-09-25 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Lubasz, Prusinowo, Jędrzej ewo, Kamionka i Sławno
 uchwala_xxxv_353_14 2014-09-25 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Czarnków ZPP - Wronki, na terenie gminy Lubasz
 uchwala_xxxv_354_14 2014-09-25 zamiany działek położonych w Sławnie.
 uchwala_xxxv_355_14 2014-09-25 nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 493/1 położonej w Lubaszu
 uchwala_xxxv_356_14 2014-09-25 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubasz
 uchwala_xxxv_357_14 2014-09-25 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
 uchwala_xxxv_358_14 2014-09-25 nieodpłatnego nabycia działki nr 296/7 położonej w obrębie wsi Krucz
 uchwala_xxxv_359_14 2014-09-25 wprowadzenia zmian do uchwały nr XVII/176/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 07 września 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.
 uchwala_xxxv_360_14 2014-09-25 wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/200/12 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Lubasz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 uchwala_xxxv_361_14 2014-09-25 wyrażenia woli współtworzenia obszaru Czarnkowsko- Trzcianeckiej Lokalnej Grupy działania na okres programowania 2014- 2020
 uchwala_xxxv_362_14 2014-09-25 partnerskiej współpracy z powiatem czarnkowsko- trzcianeckim przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346P Kamionka - Sokołowo" w formie pomocy finansowej
 uchwala_xxxv_363_14 2014-09-25 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
 uchwala_xxxv_364_14 2014-09-25 zmiany uchwały Nr XXXI/314/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
 uchwala_xxxv_365_14 2014-09-25 zmian w budżecie gminy 2014 r.
 uchwala_xxxv_366_14 2014-09-25 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025
 uchwala_xxxv_367_14 2014-09-25 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie dodatku energetycznego.
uchwala_xxxvi_368_14  2014-11-07 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala_xxxvi_369_14  2014-11-07 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
uchwala_xxxvi_370_14  2014-11-07 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
uchwala_xxxvi_371_14  2014-11-07 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
uchwala_xxxvi_372_14  2014-11-07 zmiany uchwały Nr XXXI/314/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwala_xxxvi_373_14  2014-11-07 zaciągnięcia kredytu
uchwala_xxxvi_374_14  2014-11-07 zaciągnięcia pożyczki
uchwala_xxxvi_375_14  2014-11-07 zmian w budżecie gminy 2014 r.
uchwala_xxxvi_376_14  2014-11-07 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025 
uchwala_xxxvi_377_14  2014-11-07 udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwala_I_1_14 2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_2_14 2014-12-01 określenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_3_14 2014-12-01 wyboru Wiceprzewodnlczącego Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_4_14 2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_5_14 2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
Lubasz
uchwala_II_6_14 2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_7_14 2014-12-01 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_8_14 2014-12-01 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubasz
uchwala_II_9_14 2014-12-01 ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Lubasz
uchwala_III_10_14 2014-12-05 stwierdzenia przyjęcia ślubowania Wójta Gminy Lubasz
uchwala_IV_11_14 2014-12-22 powołania przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile
uchwala_IV_12_14 2014-12-22  wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
uchwala_IV_13_14 2014-12-22 wskazania wiceprzewodniczącego rady gminy dokonującego czynności związanych z podróżą służbową dla przewodniczącej rady gminy
uchwala_IV_14_14 2014-12-22 ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy
uchwala_IV_15_14 2014-12-22 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz
uchwala_IV_16_14 2014-12-22 zmian w budżecie gminy 2014 r.
uchwala_V_17_14 2014-12-30 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2015
uchwala_V_18_14 2014-12-30 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
uchwala_V_19_14 2014-12-30 zmiany uchwały nr XXXVI/373/14 Rady Gminy Lubasz z dnia 7 listopada 2014r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu
uchwala_V_20_14 2014-12-30 zmian w budżecie gminy 2014 r.
uchwala_V_21_14 2014-12-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2014-2025

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021