Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Szukaj

Organizacje pozarządowe: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert 2020

Wójt Gminy Lubasz działając na podstawie art. 5 ust. 4, pkt 2, art. 11, ust. 1, pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 688,
ze zm.) i uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Lubasz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Rocznego programu współpracy Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 z zakresu pomocy społecznej oraz
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
I. Rodzaj zadania / zakres współpracy
1. Realizacja programów rozwojowych dla osób niepełnosprawnych.
1) Celem zadania jest: Zwiększenie dostępu do oferty zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętność
funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
2) Termin realizacji zadania: od 29 lipca do 30 listopada 2020 r.
3) Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie min. 1 cyklu zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych
rozwijających i podtrzymujących umiejętność funkcjonowania, w których uczestniczyć będą osoby
niepełnosprawne.
4) Sposób monitorowania rezultatów (źródła danych): 1. Liczba uczestników: lista obecności 2. Liczba
zorganizowanych zajęć: lista obecności.
Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo
organizacja może przedstawić własne rezultaty zadania.
II. Łączna wysokość przeznaczonych środków na realizację zadania wynosi 5.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Lubasz.
2. Zadanie zlecane jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy nie może przekroczyć
90% całkowitych kosztów zadania.
3. Wkład oferenta może pochodzić z:
1) wkładu własnego finansowego
2) wkładu własnego osobowego
3) świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania
4. Wkład oferenta nie może być mniejszy niż 10% całkowitych kosztów zadania
5. Wkład rzeczowy nie może być wykazywany w ofercie.
6. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania. Dopuszcza się
pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący
zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność
statutową.
7. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu
konkursowym i z którym zawarta zostanie umowa.

8. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji po wykonaniu zadania.
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Gmina Lubasz wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy o wsparcie
zadania do dnia 30 listopada 2020 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie ze złożona ofertą i podpisaną umową przy zastosowaniu
i przestrzeganiu następujących zasad:
1) z oferty zajęć lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy
gminy Lubasz,
2) zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych, w tym dostosowanych
do specyfiki grupy docelowej,
3) zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w ofercie oraz umowie.
4) koszty administracyjne nie mogą przekroczyć więcej niż 10% łącznej kwoty dotacji przekazanej przez gminę
Lubasz na wsparcie realizacji zadania,
5) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie,
6) dotacja nie będzie udzielana na:
a) zakup gruntów
b) działalność gospodarczą
c) działalność polityczną
d) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy
e) realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na
które dotacja została przyznana
7) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania.
Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody wójta gminy Lubasz. Zgłoszone zmiany
nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest do przedstawienia zaktualizowanego
zakresu działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do
umowy.
8) zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli osiągnięty zostanie poziom 100% rezultatów.
9) w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów
zadania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody wójta gminy Lubasz.
Zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany
jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe
wymagają aneksu do umowy.
10) przesunięcia o których mowa w pkt 9 są możliwe pod warunkiem zachowania % udziału środków własnych
oraz % podziału na koszty administracyjne realizowanego zadania.
11) nie jest wymagane przedstawienie w ofercie w punkcie III ppkt. 3 opisu komplementarności z innymi
działaniami podejmowanymi przez organizacje lub inne podmioty.
12) podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny
informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu gminy Lubasz. Informacja wraz z herbem
i nazwą gminy powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach
promocyjnych, informacyjnych poprzez media w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również
stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę/baner/ roll-up lub przez
ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzemieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest
zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Lubasz.
13) herb gminy dostępny jest na stronie www.lubasz.pl ;
14) administratorem danych osobowych w związku z wykonywaniem zadania publicznego, realizowanego na
podstawie niniejszego konkursu ofert jest oferent;

15) oferent zobowiązany jest stosować RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
przy przetwarzaniu danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej,
w ramach realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert;
V. Termin składania ofert
1. Oferta.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty przygotowanej zgodnie ze wzorem oferty
określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i złożona w formie
pisemnej.
Przez prawidłowo wypełnioną ofertę rozumie się wypełnienie:
᠆ druku oferty w sposób czytelny,
᠆ wszystkich punktów zawartych w druku oferty – w przypadku, gdy punkt zawarty w druku oferty nie dotyczy
oferenta, należy wpisać „nie dotyczy”; niewypełnienie któregokolwiek z punktów będzie równoznaczne
z wpisaniem treści „nie dotyczy”.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu podmiotu
składającego. Oferta złożona przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
powinna być podpisana przez wszystkie osoby upoważnione do zawierania umów zgodnie z ww.
dokumentem (Dział 2 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu – Sposób reprezentacji podmiotu).
2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: “ Zwiększenie dostępu do oferty zajęć
rozwijających i podtrzymujących umiejętność funkcjonowania osób niepełnosprawnych”
Uwaga!
Dokumenty w wersji papierowej przyjmowane będą od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do
dnia 09 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. pn.-pt. 7:30-15:30. Decydować będzie data wpływu
dokumentu w wersji papierowej do Urzędu Gminy w Lubaszu (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie
będą przyjmowane oferty przesłane faksem.
3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy podmiotów zarejestrowanych
w KRS);
2) pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (do składania w imieniu organizacji woli w zakresie
nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na
realizację zadania w tym rozliczania uzyskanej dotacji) – w przypadku gdy ofertę podpisały inne osoby niż
umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;
3) oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku;
4) wyciąg ze statutu zawierający cele statutowe i sposób ich realizacji
Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej
stronie, wraz z datą potwierdzenia i czytelnym podpisem osoby do tego upoważnionej.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru
1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
3. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodnie ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane
podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia
i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
4. Do konkursu mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi
w części I ogłoszenia o konkursie.
5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
1) złożenie po terminie;
2) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
3) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w częściach III i IV.
4) złożenie przez podmiot nieuprawniony;
5) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
6) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz gminy Lubasz lub jego mieszkańców;
7) wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu
konkursowym;
8) wysokość wkładu oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
9) brak wszystkich załączników
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Przekazanie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubasz
a podmiotem, którego oferta została wybrana w wyniku postępowania konkursowego.
8. W wyniku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta
9. Wysokość środków finansowych przydzielonych na dane zadanie może zostać podzielona pomiędzy kilku
oferentów
10. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową
11. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację z poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) Zawartość merytoryczna projektu 0-40 pkt
2) Budżet projektu 0-30 pkt
3) Korzyści dla mieszkańców gminy 0-20 pkt
4) Doświadczenie i zaplecze (kadra) oferenta, niezbędne do realizacji zadania oraz gwarancje prawidłowego
wykorzystania i rozliczania dotacji 0 -10 pkt
13. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 100 punktów Komisja ma
prawo odrzucić oferty które nie uzyskały minimum 51 punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
14. Komisja Konkursowa może zaproponować zmniejszenie kwoty dotacji i zakres realizacji zadania
w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszyć istoty zadania
przedstawionego w ofercie. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu
i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. Oferent ma prawo wycofać swoją ofertę.
15. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy
Lubasz.
16. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie oferty i tworzy propozycje ofert, na które zaproponuje udzielenie
dotacji.
17. Komisja przedkłada wójtowi gminy Lubasz do zatwierdzenia propozycje ofert, na które zaproponuje
udzielenie dotacji.
18. Ostateczna decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje wójt gminy Lubasz. Od decyzji wójta
w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie można się odwołać.
19. O wynikach konkursu wójt gminy poinformuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej gminy www.lubasz.pl, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.lubasz.pl i tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Lubaszu.
20. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Lubaszu
ul. Bolesława Chrobrego 37(pokój 201) lub telefonicznie: 67 255 60 12. Informacje dotyczące konkursu
dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lubasz.pl, na stronie internetowej gminy
www.lubasz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.
VIII. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w
roku poprzednim
W 2018 r. na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspierania osób niepełnosprawnych i w
wieku emerytalnym przekazano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 5000,00 zł
W 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspierania osób niepełnosprawnych i w
wieku emerytalnym przekazano z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 0,00 zł
IX. Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - dalej
Rozporządzenie) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Lubasz reprezentowana przez Wójta Gminy
Lubasz ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych jest Pani Joanna Mrowicka, e-mail: kontakt@smart-standards.com
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) w celu wypełniania obowiązku prawnego
wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym
jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Lubasz.
4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich
przepisów prawa odbiorcom biorącym udział w realizacji celów wymienionych w punkcie 3.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz
prawo do przenoszenia danych.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie
danych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich
podanie może być warunkiem zawarcia umowy.
Wójt Gminy Lubasz
Marcin Filoda

Dokumenty do pobrania:
Wzór sprawozdania
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-06-18 15:27:18)
rozmiar pliku: 157.6Kb
Wzór oferty
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-06-18 15:26:42)
rozmiar pliku: 51.1Kb
Ogłoszenie o konkursie
(wprowadził: Andrzej Łusiewicz 2020-06-18 15:26:00)
rozmiar pliku: 411Kb

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021