Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia 2012
Szukaj

Zarządzenia Wójta Gminy: Zarządzenia 2012

       

                                   

Nr zarządzenia z dnia w sprawie
1/2012 2012-01-02 określenia zasad i warunków przekazywania środków finansowych dla jednostek budżetowych gminy Lubasz.
2/2012 2012-01-02 określenia zasad i warunków przekazywania dotacji podmiotowej udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu.
3/2012 2012-01-03 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu - ul. Wiejska i os. Gorajskie"
4/2012 2012-01-05 przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
5/2012 2012-01-09 planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2012 rok.
6/2012 2012-01-10 przyjęcia Regulaminu Porządku Domowego dla lokali stanowiących własność mienia komunalnego gminy Lubasz, administrowanych przez Urząd Gminy w Lubaszu.
7/2012 2012-01-10 określenia wysokości opłat za udostępnienie hali widowiskowo - sportowej w Lubaszu dla osób z niej korzystających, zasad i warunków tej opłaty.
8/2012 2012-01-12 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i U.G. Lubasz w Lubaszu" - I etap
9/2012 2012-01-20 zmiany zasad gospodarowania mieniem komunalnym gminy Lubasz
10/2012 2012-01-31 powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lubasz"
11/2012 2012-02-08 zmian w budżecie gminy 2012r.
12/2012 2012-02-08 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
13/2012 2012-02-27 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargi nieograniczonego na realizację zadania pn: "Nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu - ul. Wiejska i os. Gorajskie."
14/2012 2012-02-29 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
15/2012 2012-03-07 nadania Regulaminu Straży Gminnej w Lubaszu
16/2012 2012-03-07 ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące drogi.
17/2012 2012-03-08 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Lubasz.
18/2012 2012-03-08 Regulaminu Przydziału Umundurowania Straży Gminnej w Lubaszu
19/2012 2012-03-15 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Podgórna 5
20/2012 2012-03-15 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk Fr. Bartoszka w Jędrzejewie, 64-720 Lubasz, Jędrzejewo 40a
21/2012 2012-03-20 przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.
22/2012 2012-03-22 wyposażenia w służbowe telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu
24/2012 2012-03-30 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
25/2012 2012-03-30 powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.
26/2012 2012-04-16 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie
27/2012 2012-04-16 powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu.
28/2012 2012-04-18 upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
29/2012 2012-04-18 technicznej ochrony mienia budynku Urzędu Gminy w Lubaszu.
30/2012 2012-04-18 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Modernizacja centrum rekreacyjne nad jeziorem w Lubaszu - II etap".
31/2012 2012-04-24 odstąpienia od ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. płk Fr. Bartoszka w Jędrzejewie, 64-720 Lubasz, Jędrzejewo 40a
32/2012 2012-04-24 odstąpienia od ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu, 64-720 Lubasz, ul. Podgórna 5
33/2012 2012-04-24 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Uregulowanie gospodarki zaopatrzenia wsi w wodę w gminie Lubasz w miejscowościach Nowina, Stajkowo, Miłkówko, Miłkowo, Klempicz, Sokołowo" - II etap.
34/2012 2012-04-25 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
35/2012 2012-04-25 zasad gospodarowania samochodami służbowymi.
36/2012 2012-04-27 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01 do 31.03.2012r.
37/2012 2012-04-27 zmian w budżecie gminy 2012r.
38/2012 2012-04-30 wprowadzenia procedury związanej z organizowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubasz spotkań i zebrań
39/2012 2012-05-14 przyznania stypendium sportowego
40/2012 2012-05-18 wprowadzenia procedury związanej z organizowaniem w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubasz spotkań o zebrań
41/2012 2012-05-29 podania do publicznej wiadomości sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2011r.
42/2012 2012-06-11 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Nowina, Kamionka, Prusinowo i Jędrzejewo poprzez budowę, rozbudowę i remonty świetlic wiejskich
43/2012 2012-06-12 upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Lubasz.
44/2012 2012-06-12 zmiany Zarządzenia Nr 15/2011 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
45/2012 2012-06-12 udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro przez Urząd Gminy w Lubaszu
46/2012 2012-06-30 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
47/2012 2012-06-30 zmiany szczególnych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lubaszu.
49/2012 2012-07-26 powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
50/2012 2012-07-30 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01. do 30.06.2012r.
51/2012 2012-07-31 zmian w budżecie gminy 2012r.
52/2012 2012-07-31 przeprowadzenia inwentaryzacji
54/2012 2012-08-01 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i U.G. Lubasz w Lubaszu" - I etap
55/2012 2012-08-16 przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubasz za pierwsze półrocze 2012r.
56/2012 2012-08-16 przeprowadzenia inwentaryzacji
57/2012 2012-08-16 zmiany zarządzenia Nr 2.2012 dotyczącego określenia zasad i warunków przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej udzielonej Gmminemu Ośrodkowi Kultury w Lubaszu
58/2012 2012-08-16 ustalenia 01 września 2012 wypadającego w sobotę dniem pracującym z jednoczesnym ustaleniem dnia 27 sierpnia 2012 r przypadającego w poniedziałek dniem wolnym od pracy.
59/2012 2012-09-01 powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Płk Fr. Bartoszka w Jędrzejewie
60/2012 2012-09-01 odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu
61/2012 2012-09-01 powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola "Bajka" w Lubaszu
62/2012 2012-09-01 powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kruczu
63/2012 2012-09-07 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu"
64/2012 2012-09-11 uruchomienia konsultacji społecznych
65/2012 2012-09-12 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok.
66/2012 2012-09-17 przyznania stypendium artystycznego
67/2012 2012-09-17 inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu "Bajka" w Lubaszu
68/2012 2012-09-17 inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jędrzejewie
69/2012 2012-09-17 inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kruczu
70/2012 2012-09-28 powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy Pani Wiolety Zarzecznej.
71/2012 2012-09-28 powołania Gmnnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaszu.
72/2012 2012-09-28 zmian w budżecie gminy 2012r.
73/2012 2012-09-28 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki SP w Lubaszu, SP w Miłkowie, SP w Jędrzejewie i UG Lubasz w Lubaszu".
74/2012 2012-10-02 powołania komisji odbiorowej do odbioru zamówienia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Lubaszu - ul. Wiejska i os. Gorajskie"
75/2012 2012-10-08 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Rekultywacja Jeziora Dużego w Lubaszu"
76/2012 2012-10-19 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Dzierżawa systemu do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradar) z wyposażeniem oraz samochodem do jego transportu, komputerów z oprogramowaniem do obróbki zdjęciowo - mandatowej, drukarki laserowej oraz zapewnienie obsługi techniczno - serwisowej".
77/2012 2012-10-24 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Nadzór inwestorski nad wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Goraj na bazie istniejącego uzbrojenia w Lubaszu"
78/2012 2012-10-26 podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Lubasz za okres od 1.01 do 30.09.2012r.
81/2012 2012-10-31 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Lubaszu
82/2012 2012-10-31 powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lubasz
83/2012 2012-11-05 powołania komisji do opiniowania wniosków w sprawie dotyczących znakowania dróg lokalnych i parkingów będących własnością Gminy Lubasz
84/2012 2012-11-09 zmiany zasad gospodarowania mieniem komunalnym gminy Lubasz
85/2012 2012-11-14 ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2013-2025
86/2012 2012-11-14 przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 rok
część 1  
cześć 2
87/2012 2012-11-15 zmiany zarządzenia nr 22.2012 z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyposażenia w służbowe telefony komórkowe pracowników Urzędu Gminy w Lubaszu
88/2012 2012-11-15 powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubasz" "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Lubasz"
89/2012 2012-11-19 przyjęcia projektu planu finansowego Urzędu Gminy Lubasz na 2013 rok
90/2012 2012-11-19 zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Lubaszu na 2012 rok
93/2012 2012-12-05 ustalenia 29 grudnia 2012r. wypadającego w sobotę dniem pracującym z jednoczesnym ustaleniem dnia 24 grudnia 2012r. przypadającego w poniedziałek dniem wolnym od pracy
94/2012 2012-12-12 zmian w budżecie gminy 2012r.
95/2012 2012-12-14 ustalenia stawek bazowych czynszu za lokale użytkowe oraz przyjęcia kryteriów obniżania tych stawek
96/2012 2012-12-14 ustalenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
97/2012 2012-12-18 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego w roku 2013 w ilości 60 000 litrów
98/2012 2012-12-31 powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu
100/2012 2012-12-31 ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym
101/2012 2012-12-31 ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących realizacji przez Gminę Lubasz operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Działkowej w Lubaszu"
102/2012 2012-12-31 zmiany w planie rzeczowo - finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
103/2012 2012-12-31 przekazania zabawek na wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębe
104/2012 2012-12-31 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubaszu

Dokumenty do pobrania:
zarz_wojta_36_2012.pdf
(wprowadził: Tomasz Lipski 2012-04-30 10:46:09)
rozmiar pliku: 17.2Kb

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021