Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Prawo lokalne » Uchwały 2016
Szukaj

Prawo lokalne: Uchwały 2016

                                                

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwala_XVIII_131_16 2016-02-04 zmian w statucie sołectwa Prusinowo
uchwala_XVIII_132_16 2016-02-04 nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego działki nr 147/1 położonej w Prusinowie
uchwala_XVIII_133_16 2016-02-04 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podgórnej i ulicy Bolesława Chrobrego w Lubaszu
uchwala_XVIII_134_16 2016-02-04 Młodzieżowej Rady Gminy Lubasz
uchwala_XVIII_135_16 2016-03-10 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XVIII_136_16 2016-03-10 zmiany Uchwały Nr XXV/2S2/13 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubasz
uchwala_XVIII_137_16 2016-03-10 sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sławienku
uchwala_XVIII_138_16 2016-03-10 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu
uchwala_XVIII_139_16 2016-03-10 określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubasz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół
uchwala_XVIII_140_16 2016-03-10 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110kV relacji Czarnków ZPP - Wronki, na terenie Gminy Lubasz
uchwala_XVIII_141_16 2016-03-10 nabycia działki nr 18/1 położonej w obrębie wsi Antoniewo
uchwala_XVIII_142_16 2016-03-10 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2016
uchwala_XVIII_143_16 2016-03-10 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jędrzejewo na lata 2015-2022
uchwala_XVIII_144_16 2016-03-10 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miłkowo na lata 2015-2016
uchwala_XVIII_145_16 2016-03-10 zmian w budżecie gminy 2016 r
uchwala_XVIII_146_16 2016-03-10 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XIX_147_16 2016-04-12 udzielenia pomocy fmansowej Gminie Piła
uchwala_XIX_148_16 2016-04-12 zmiany Gminnego Programu Proftlaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
uchwala_XIX_149_16 2016-04-12 wyrażenia zgody na wykreślenie służebności gruntowej
uchwala_XIX_150_16 2016-04-12 wyrażenia stanowiska na temat zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach w granicach administracyjnych Gminy Lubasz
uchwala_XIX_151_16 2016-04-12 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 94/1 położonej w Lubaszu
uchwala_XIX_152_16 2016-04-12 przystąpienia do sporządzenia miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 454/2 położonej w Lubaszu
uchwala_XIX_153_16 2016-04-12 przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020
uchwala_XIX_154_16 2016-04-12 zmiany uchwały Nr XII/83/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lubasz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
uchwala_XIX_155_16 2016-04-12 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko - Trzcianeckiemu
uchwala_XIX_156_16 2016-04-12 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XIX_157_16 2016-04-12 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XIX_158_16 2016-04-12 wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2016 roku
uchwala_XIX_159_16 2016-04-12 przyjęcia przez Gminę Lubasz zadań należących do właściwości Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego w zakresie utrzymania pasa drogowego drogi powiatowej graniczącej z drogą gminną
uchwala_XX_160_16 2016-05-25 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2015r.
uchwala_XX_161_16 2016-05-25 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2015 rok
uchwala_XX_162_16 2016-05-25 sprzedaży działek nr 306/2 i 306/1 Opołożonych w obrębie wsi Sokołowo.
uchwala_XX_163_16 2016-05-25 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubasz
uchwala_XX_164_16 2016-05-25 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XX_165_16 2016-05-25 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XX_166_16 2016-05-25 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Krucz
uchwala_XX_167_16 2016-05-25 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umów użyczenia na okres 5 lat działek nr 131/2 i 161/2 położonych w Antoniewie
uchwala_XXI_168_16 2016-06-30 zmiany uchwały Rady Gminy Lubasz Nr Nr XVIII/142/16 z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Lubasz na rok 2016
uchwala_XXI_169_16 2016-06-30 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
uchwala_XXI_170_16 2016-06-30 nabycia działki nr 237/1 położonej w obrębie wsi Nowina
uchwala_XXI_171_16 2016-06-30 nabycia działki nr 131/2 położonej w obrębie wsi Antoniewo
uchwala_XXI_172_16 2016-06-30 nabycia działki nr 85/3 położonej w Kamionce
uchwala_XXI_173_16 2016-06-30 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Biwakowej w Lubaszu
uchwala_XXI_174_16 2016-06-30 przyjęcia darowizny działki 161/2 położonej w obrębie wsi Antoniewo
uchwala_XXI_175_16 2016-06-30 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
uchwala_XXI_176_16 2016-06-30 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2025
uchwala_XXI_177_16 2016-06-30 przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
uchwala_XXI_178_16 2016-06-30  zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XXI_179_16 2016-06-30 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XXI_180_16 2016-06-30 udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego
uchwala_XXI_181_16 2016-06-30 rozpatrzenia skargi
uchwala_XXII_182_16 2016-09-15 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naobszarze ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Dużym w Lubaszu
 uchwala_XXII_183_16 2016-09-15 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 649/2 położonej w Lubaszu
uchwala_XXII_184_16 2016-09-15 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz do 3 lat
uchwala_XXII_185_16 2016-09-15 przyjęcia darowizny działki li 344/30 położonej w obrębie wsi Goraj
uchwala_XXII_186_16 2016-09-15 warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
uchwala_XXII_187_16 2016-09-15 wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz na udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty, opłat rocznych oraz od ceny sprzedaży budynków
uchwala_XXII_188_16 2016-09-15 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XXII_189_16 2016-09-15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XXII_189_1_16  2016-09-15 przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Lubasz
uchwala_XXIII_190_16 2016-10-27  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwala_XXIII_191_16 2016-10-27 obniżenia ceny skupu źyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego
uchwala_XXIII_192_16 2016-10-27 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwala_XXIII_193_16 2016-10-27 opłaty miejscowej
uchwala_XXIII_194_16 2016-10-27 wyznaczenia inkasenta opłaty targowej
uchwala_XXIII_195_16 2016-10-27 uchylenia uchwały Nr XIV/I00/15 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 października 2015 roku w sprawie partnerskiej współpracy z powiatem czarnkowsko- trzcianeckim przy realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346P Kamionka - Sokołowo" w formie pomocy finansowej
uchwala_XXIII_196_16 2016-10-27 opłaty prolongacyjnej
uchwala_XXIII_197_16 2016-10-27 przystąpienia Gminy Lubasz do projektu pozakonkursowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Czarnkowsko- Trzcianeckim, Gminą Miasta Czarnków, Gminą Trzcianka oraz Gminą Czarnków partnerstwa na rzecz realizacji projektu pozakonkursowego "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim",realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
uchwala_XXIII_198_16 2016-10-27 organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Lubasz
uchwala_XXIII_199_16 2016-10-27 nadania Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu
uchwala_XXIII_200_16 2016-10-27 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umów użytkowania na czas określony dłuższy niż 3 lata
uchwala_XXIII_201_16 2016-10-27 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XXIII_202_16 2016-10-27 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XXIII_203_16 2016-10-27 rozpatrzenia skargi
uchwala_XXIII_204_16 2016-11-14 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
uchwala_XXIII_205_16 2016-11-14 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2017
uchwala_XXIII_206_16 2016-11-14 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Lubasz
uchwala_XXIII_207_16 2016-11-14 ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
uchwala_XXIII_208_16 2016-11-14 ustalenia stawki opiaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego wykorzystywanego na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przez część roku
uchwala_XXIII_209_16 2016-11-14 zmiany uchwały nr XIX/155116 Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016r.
uchwala_XXIII_210_16 2016-11-14 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko- Trzcianeckiemu w 2017 roku
uchwala_XXIII_211_16 2016-11-14 zaciągnięcia kredytu
uchwala_XXIII_212_16 2016-11-14 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
uchwala_XXIII_213_16 2016-11-14 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XXIII_214_16 2016-11-14 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XXIII_215_16 2016-11-14 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
uchwala_XXIV_216_16 2016-12-15 zmiany Uchwały NR XXXIII/334114 Rady Gminy Lubasz z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubasz
uchwala_XXIV_217_16 2016-12-15 przyjęcia rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
uchwala_XXIV_218_16 2016-12-15 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok
uchwala_XXIV_219_16 2016-12-15 aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Lubasz
uchwala_XXIV_220_16 2016-12-15 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XXIV_221_16 2016-12-15 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XXIV_222_16 2016-12-15 skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaszu
uchwala_XXIV_223_16 2016-12-29 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2017-2025
uchwala_XXIV_224_16 2016-12-29 uchwały budżetowej na 2017 rok
uchwala_XXIV_225_16 2016-12-29 utworzenia Lubaskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
uchwala_XXIV_226_16 2016-12-29 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
uchwala_XXIV_227_16 2016-12-29 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Podgórnej i ulicy Bolesława Chrobrego w Lubaszu
uchwala_XXIV_228_16 2016-12-29 zmiany uchwały nr XXIII/211/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 14 listopada 2016r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu
uchwala_XXIV_229_16 2016-12-29 wydatków budżetu gminy, które w 2016r. nie wygasają z upływem roku
uchwala_XXIV_230_16 2016-12-29 zmian w budżecie gminy 2016 r.
uchwala_XXIV_231_16 2016-12-29 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2016-2025
uchwala_XXIV_232_16 2016-12-29 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Lubasz na 2017 rok
Dokumenty do pobrania:
uchwala_XVIII_131_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-02-10 14:15:59)
rozmiar pliku: 874.1Kb
uchwala_XVIII_132_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-02-10 14:16:18)
rozmiar pliku: 870Kb
uchwala_XVIII_133_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-02-10 14:16:47)
rozmiar pliku: 2.6Mb
uchwala_XVIII_134_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-02-10 14:17:24)
rozmiar pliku: 3.5Mb
uchwala_XVIII_135_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:36:46)
rozmiar pliku: 1.9Mb
uchwala_XVIII_136_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:37:02)
rozmiar pliku: 1.2Mb
uchwala_XVIII_137_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:37:19)
rozmiar pliku: 3Mb
uchwala_XVIII_138_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:37:35)
rozmiar pliku: 983.1Kb
uchwala_XVIII_139_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:37:50)
rozmiar pliku: 1.5Mb
uchwala_XVIII_140_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:39:54)
rozmiar pliku: 10.1Mb
uchwala_XVIII_141_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:40:10)
rozmiar pliku: 766.5Kb
uchwala_XVIII_142_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:40:26)
rozmiar pliku: 3.2Mb
uchwala_XVIII_143_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:40:41)
rozmiar pliku: 3.1Mb
uchwala_XVIII_144_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:40:55)
rozmiar pliku: 1.8Mb
uchwala_XVIII_145_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:41:13)
rozmiar pliku: 4.9Mb
uchwala_XVIII_146_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-03-18 14:41:31)
rozmiar pliku: 1.1Mb
uchwala_XIX_147_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-04-15 12:52:07)
rozmiar pliku: 1.1Mb
uchwala_XIX_148_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-04-15 12:52:26)
rozmiar pliku: 3.1Mb
uchwala_XIX_149_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-04-15 12:52:45)
rozmiar pliku: 1.1Mb
uchwala_XIX_153_16
(wprowadził: Tomasz Lipski 2016-04-15 12:53:05)
rozmiar pliku: 4.5Mb

« poprzednia 1 2 3 4 5 6  następna »

   

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021