Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2011
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2011

            

Nr uchwały z dnia w sprawie
uchwała_v_22_2011 2011-02-09 likwidacji zakładu budżetowego Gminy Lubasz p.n. Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu.
uchwała_v_23_2011 2011-02-09 sprzedaży działki nr 320 położonej we wsi Goraj
uchwała_v_24_2011 2011-02-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Nowej w Lubaszu
uchwała_v_25_2011 2011-02-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1260 i 463/19 położonych w Lubaszu.
uchwała_v_26_2011 2011-02-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze upraw rolnych i elektrowni wiatrowych
uchwała_v_27_2011 2011-02-09 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 1259, 202/102 i 202/103 położonych w Lubaszu.
uchwała_v_28_2011 2011-02-09 wyznaczenia przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych"
uchwała_v_29_2011 2011-02-09 wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubasz
uchwała_v_30_2011 2011-02-09 określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
uchwała_v_31_2011 2011-02-09 warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
uchwała_v_32_2011 2011-02-09 ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania opadów komunalnych oraz odbioru i transportu nieczystości płynnych
uchwała_v_33_2011 2011-02-09 zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
uchwała_v_34_2011 2011-02-09 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.
uchwała_v_35_2011 2011-02-09 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_vi_36_2011 2011-03-23 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do podejmowania działań w kierunku poszukiwania partnera prywatnego w partnerstwie publiczno prywatnym
uchwała_vi_37_2011 2011-03-23 zmian w Statucie Sołectwa Dębe
uchwała_vi_38_2011 2011-03-23 sprzedaży działki nr 248/1 położonej we wsi Dębe.
uchwała_vi_39_2011 2011-03-23 zbycia działki nr 298/5 położonej w miejscowości Dębe
uchwała_vi_40_2011 2011-03-23 zbycia działki nr 298/4 położonej w miejscowości Dębe
uchwała_vi_41_2011 2011-03-23 sprzedaży lokalu nr 1 w budynku położonym na działce nr 298/2 przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Dębe wraz z udziałem wynoszącym 380/1000 w działce gruntu nr 298/2 oraz częściach wspólnych budynku.
uchwała_vi_42_2011 2011-03-23 przyjęcia na mienie Gminy Lubasz działki Nr 19/5 położonej w Stajkowie pod poszerzenie drogi Lubasz - Antoniewo.
uchwała_vi_43_2011 2011-03-23 udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.
uchwała_vi_44_2011 2011-03-23 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
uchwała_vi_45_2011 2011-03-23 udzielenia pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko – trzcianeckiemu.
uchwała_vi_46_2011 2011-03-23 zaciągania zobowiązań.
uchwała_vi_47_2011 2011-03-23 zaciągnięcia pożyczki.
uchwała_vi_48_2011
uchwała_vi_48_2011_załączniki
2011-03-23 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025.
uchwała_vi_49_2011
uchwała_vi_49_2011_załączniki
2011-03-23 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_vi_50_11 2011-04-28 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz
uchwała_vi_51_11
uchwała_vi_51_11_zał1
2011-04-28 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek nr 118/12 i 119/15 w Dębe.
uchwała_vi_52_11 2011-04-28 sprzedaży działki nr 85/3 położonej we wsi Prusinowo
uchwała_vi_53_11 2011-04-28 zbycia nieruchomości położonej w Lubaszu składającej się z działek nr 1194, 1221, 1222 i 1214/1.
uchwała_vi_54_11 2011-04-28 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 102/15 położonej w obrębie wsi Dębe.
uchwała_vi_55_11
uchwała_vi_55_11_zał1
2011-04-28 wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Lubasz w 2011 roku.
uchwała_vi_56_11 2011-04-28 zmiany uchwały Nr XVI/163/08 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubasz
uchwała_vi_57_11 2011-04-28 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres 30 lat
uchwała_vi_58_11 2011-04-28 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszu.
uchwała_vi_59_11
uchwała_vi_59_11_zał1
2011-04-28 zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sokołowo na lata 2010-2017.
uchwała_vi_60_11 2011-04-28 przystąpienia Gminy Lubasz do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
uchwała_vi_61_11 2011-04-28 przyjęcia Regulaminu korzystania z terenów publicznych położonych przy Jeziorze Wielkim w Lubaszu
uchwała_vi_62_11 2011-04-28 wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Lubasz do realizacji projektu pn.”Dobry i przyjazny urząd” złożonego w konkursie 2/POKL/5.2.1/2010 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
uchwała_vi_63_11 2011-04-28 zmiany uchwały nr XXX/340/10 z dnia 10 listopada 2010 roku dotyczącej określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
uchwała_vi_64_11 2011-04-28 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Lubasz w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski
uchwała_vii_65_11 2011-05-31 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu
uchwała_vii_66_11 2011-05-31 ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Lubasz
uchwała_vii_67_11 2011-05-31 zmiany uchwały Nr V/22/11 z dnia 09 lutego 2011 roku Rady Gminy w Lubaszu w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Gminy Lubasz pn. Gminny Ośrodek Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu.
uchwała_vii_68_11 2011-05-31 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
uchwała_vii_69_11
uchwała_vii_69_11_zał1
2011-05-31 nadania nazwy nowej ulicy w Lubaszu
uchwała_vii_70_11
uchwała_vii_70_11_załączniki
2011-05-31 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_vii_71_11
uchwała_vii_71_11_załączniki
2011-05-31 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025.
uchwała_vii_72_11 2011-05-31 przeznaczenia do wydzierżawienia działki nr 196/1 położonej w Lubaszu.
uchwała_viii_73_11 2011-06-22 zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubasz za 2010r.
uchwała_viii_74_11 2011-06-22 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2010 r.
uchwała_viii_75_11 2011-06-22 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek nr 119/14, 119/16, 118/11 i 117/1 położonych w obrębie wsi Dębe
uchwała_viii_76_11 2011-06-22 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 1258 położonej w Lubaszu
uchwała_viii_77_11 2011-06-22 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubasz
uchwała_viii_78_11 2011-06-22 odmowy usunięcia naruszenia prawa dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz, na obszarze działek nr 175/1, 175/2, 177/5, 177/8 i 199 położonych w obrębie wsi Dębe
uchwała_viii_79_11 2011-06-22 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubasz .
uchwała_viii_80_11 2011-06-22 określenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubasz.
uchwała_viii_81_11 2011-06-22 ustanowienia odznaki „Za zasługi dla rozwoju Gminy Lubasz”
uchwała_viii_82_11 2011-06-22 nadania honorowego obywatelstwa Gminy Lubasz.
uchwała_viii_83_11
załączniki
2011-06-22 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_viii_84_11
załączniki
2011-06-22 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025.
uchwała_ix_85_11 2011-07-28 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_x_86_11 2011-08-31 przekształcenia zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Gospodarki Komunalnej w Lubaszu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
uchwała_x_87_11 2011-08-31 określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubasz
uchwała_x_88_11 2011-08-31 upoważnienia Wójta Gminy Lubasz do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy na okres do 10 lat części działki nr 7111/3 położonej w Lubaszu.
uchwała_x_89_11 2011-08-31 przeznaczenia do wydzierżawienia części działki nr 604/9
uchwała_x_90_11 2011-08-31 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność Gminy Lubasz do 3 lat.
uchwała_x_91_11 2011-08-31 nieodpłatnego nabycia w formie darowizny działki 217 w Goraju
uchwała_x_92_11 2011-08-31 nieodpłatnego nabycia w formie darowizny działki nr 98/6 położonej w Sławnie.
uchwała_x_93_11 2011-08-31 przystąpienia do zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy w Lubaszu uchwałą nr XIX/252/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz.
uchwała_x_94_11 2011-08-31 zaciągnięcia pożyczki
uchwała_x_95_11 2011-08-31 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_xi_96_11 2011-11-09 obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
uchwała_xi_97_11 2011-11-09 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
uchwała_xi_98_11 2011-11-09 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
uchwała_xi_99_11 2011-11-09 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości.
uchwała_xi_100_11 2011-11-09 uchylenia uchwały nr XXX/340/10 z dnia 10 listopada 2010 w sprawie określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia oraz uchwały nr VI/63/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/340/10 z dnia 10 listopada 2010 roku dotyczącej określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia.
uchwała_xi_101_11 2011-11-09 uchylenia uchwały nr XXIII/252/09 z dnia 12 listopada 2009 w sprawie zastosowania zwolnień w opłacie od posiadania psów.
uchwała_xi_102_11 2011-11-09 wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
uchwała_xi_103_11 2011-11-09 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok
uchwała_xi_104_11 2011-11-09 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz
uchwała_xi_105_11 2011-11-09 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
uchwała_xi_106_11 2011-11-09 przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 15 lat
uchwała_xi_107_11 2011-11-09 nadania nazwy nowym ulicom w Lubaszu
uchwała_xi_108_11 2011-11-09 ustanowienia prawa służebności przesyłu na części działki nr 902 położonej w Lubaszu w związku z lokalizacją stacji transformatorowej
uchwała_xi_109_11 2011-11-09 przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubasz.
uchwała_xi_110_11 2011-11-09 przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o w Lubaszu.
uchwała_xi_111_11 2011-11-09 utworzenia straży gminnej
uchwała_xi_112_11
uchwała_xi_112_11_zał_01
uchwała_xi_112_11_zał_02
uchwała_xi_112_11_zał_03-07
uchwała_xi_112_11_zał_08-10
2011-11-09 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_xi_113_11 2011-11-09 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025.
uchwała_xi_114_11 2011-11-09 zaciągnięcia kredytu
uchwała_xi_115_11 2011-11-09 zaciągania zobowiązań
uchwała_xii_116_11 2011-12-07 ustalenia cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2012
uchwała_xii_117_11 2011-12-07 zaciągania zobowiązań
uchwała_xii_118_11
uchwała_xii_118_11_załączniki
2011-12-07 zmian w budżcie gminy 2011r.
uchwała_xiii_119_2011 2011-12-29 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2012-2025.
uchwała_xiii_120_2011 2011-12-29 budżetu na 2012 rok.
uchwała_xiii_121_2011 2011-12-29 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz na obszarze działek nr 1259, 202/102 i 202/103.
uchwała_xiii_122_2011 2011-12-29 inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
uchwała_xiii_123_2011 2011-12-29 utworzenia straży gminnej
uchwała_xiii_124_2011 2011-12-29 uchwalenia Statutu Gminy Lubasz
uchwała_xiii_125_2011 2011-12-29 udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Narodzenia NMP w Lubaszu na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Lubaszu
uchwała_xiii_126_2011 2011-12-29 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
uchwała_xiii_127_2011 2011-12-29 zmiany uchwał dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek.
uchwała_xiii_128_2011
uchwała_xiii_128_2011_zal_01_05
uchwała_xiii_128_2011_zal_06_11
2011-12-29 zmian w budżecie gminy 2011 r.
uchwała_xiii_129_2011 2011-12-29 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubasz na lata 2011-2025.
uchwała_xiii_130_2011 2011-12-29 przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok


   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021