Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy w Lubaszu
Bip - Strona główna

Dane

Projekt Dobry i Przyjazny Urząd

Obsługa interesantów

Organy władzy publicznej

Prawo lokalne

Oświadczenia majątkowe

Wójt Gminy

Organizacje pozarządowe

Uchwały Rady Gminy

Zarządzenia Wójta Gminy

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej »

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr instytucji kultury

Skargi i petycje »

Gospodarka komunalna informacja i statystyka

Plan zamówień publicznych

Konkursy na realizację zadań publicznych

Rejestr umów

Ochrona danych osobowych

Informacje o środowisku

Deklaracja dostępności

walidacja css walidacja html
Strona główna » Uchwały Rady Gminy » Uchwały 2005
Szukaj

Uchwały Rady Gminy: Uchwały 2005

 
Nr uchwały z dnia w sprawie
Uchwała nr XVII/227/2005 2005-02-24 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Uchwała nr XVII/228/2005
załączniki 1-3 i 5-6
załącznik 4
2005-02-24 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005r.
Uchwała nr XVII/229/2005 2005-02-24 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu
Uchwała nr XVII/230/2005 2005-02-24 w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę dróg wiejskich w Lubaszu
Uchwała nr XVII/233/2005 2005-02-24 w sprawie zaciągania zobowiązań
Uchwała nr XVII/234/2005 2005-02-24 regulaminu wynagradzania nauczycieli  zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Lubasz
Uchwała nr XVII/235/2005 2005-02-24 regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów  z terenu gminy Lubasz
Uchwała nr XVII/236/2005 2005-02-24 realizacji dalszych etapów modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie gminy Lubasz
Uchwała nr XVII/237/2005 2005-02-24 zbycia nieruchomości położonych w obrębie wsi Klempicz
Uchwała nr XVII/238/2005 2005-02-24 zmian w statucie sołectwa Jędrzejewo
Uchwała nr XVII/239/2005  2005-02-24 zmian w statucie sołectwa Klempicz
Uchwała nr XVII/240/2005 2005-02-24 zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Antoniewo
Uchwała nr XVII/241/2005  2005-02-24 zmiany uchwały  Nr XV/195/04 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2005 rok
Uchwała nr XVIII/244/2005 2005-04-27 nazwy placu zlokalizowanego na działce 798/1 w Lubaszu
Uchwała nr XVIII/245/2005 2005-04-27 absolutorium dla Wójta Gminy Lubasz za 2004 rok
Uchwała nr XVIII/246/2005 2005-04-27 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na  2005 rok
Uchwała nr XVIII/247/2005 2005-04-27 określenia źródeł finansowania remontu i adaptacji części budynku komunalnego w Klempiczu 17 na lokale socjalne
Uchwała nr XVIII/248/2005 2005-04-27 zbycia działki Nr 780/2 zabudowanej położonej w Lubaszu przy ulicy Kościelnej
Uchwała nr XVIII/249/2005 2005-04-27 przyjęcia zadań z zakresu kultury i kultury fizycznej należących do zadań własnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
Uchwała nr XVIII/251/2005 2005-04-27 wyrażenia woli utworzenia Zespołu Szkół składającego się z Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum
Uchwała nr XIX/252/2005 2005-06-30 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubasz
Uchwała nr XIX/253/2005 2005-06-30 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działki nr 213/9 położonej w obrębie wsi Lubasz, gmina Lubasz
Uchwała nr XIX/254/2005 2005-06-30 powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji niezinwentaryzowanych składników mienia komunalnego gminy Lubasz
Uchwała nr XIX/255/2005 2005-06-30 zbycia lokalu Nr 4 w budynku oznaczonym numerem 16 w miejscowości Stajkowo położonym na działce Nr 369/3 wraz z udziałem w tej działce
Uchwała nr XIX/256/2005 2005-06-30 zawarcia porozumienia z gminą Wieleń dotyczącego powierzenia wykonania remontu drogi gminnej Hamrzysko - Krucz
Uchwała nr XIX/257/2005 2005-06-30 nabycia na mienie komunalne Gminy działki Nr 325/1 położonej w Goraju stanowiącej własność P.P. Grażyny i Piotr Rzymskich
Uchwała nr XIX/258/2005 2005-06-30 nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy działki Nr 342 położonej w Dębe stanowiącej własność  Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  w zarządzie Nadleśnictwa Krucz
Uchwała nr XIX/259/2005 2005-06-30 zaopiniowania Projektu Planu Aglomeracji gm. Lubasz i  m. Czarnków
Uchwała nr XIX/260/2005 2005-06-30 przystąpienia do realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Bolesława Chrobrego w Lubaszu w zakresie od ul.Podgórnej do przystanku PKS ( lewa strona) i od Pl. Koronacyjnego do posesji  nr 31 ( prawa strona)
Uchwała nr XIX/261/2005 2005-06-30 przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Uchwała nr XIX/263/2005 2005-06-30 zmiany uchwały nr XVII/233/05 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r. dot. zaciągania zobowiązań
Uchwała nr XIX/264/2005 2005-06-30 zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubaszu
Uchwała nr XX/265/2005 2005-09-07 zmiany uchwały nr IX/105/99 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 03 listopada 1999r dotyczącej nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przeszkoli
Uchwała nr XX/266/2005 2005-09-07 zmiany uchwały nr XII/235/2005 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 2005r dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Lubasz
Uchwała nr XX/267/2005 2005-09-07 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz
Uchwała nr XX/268/2005 2005-09-07 zamiany działki nr 17 o powierzchni 0,3200 położonej w Kruteczku stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy z działką Nr 342 o powierzchni 0,0772 ha położoną w Dębem stanowiącą własność Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwa Krucz
Uchwała nr XX/270/2005 2005-09-07 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Uchwała nr XX/271/2005 2005-09-07 wyrażenia woli współdziałania w Gminą Piła w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w 2005 roku
Uchwała nr XX/272/2005 2005-09-07 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowego kościoła w Lubaszu wpisanego rejestru zabytków
Uchwała nr XXI/273/2005 2005-10-03 zmian w budżecie gminy 2005r.
Uchwała nr XXII/274/2005 2005-11-15 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok
Uchwała nr XXII/275/2005 2005-11-15 zastosowania zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok
Uchwała nr XXII/276/2005 2005-11-15 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok
Uchwała nr XXII/277/2005 2005-11-15 zastosowania zwolnień w podatku od środków transportowych na 2006 rok
Uchwała nr XXII/278/2005 2005-11-15 określenia wysokości stawek, poboru podatku od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia na 2006 rok
Uchwała nr XXII/279/2005 2005-11-15 wzorów formularzy dotyczących wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego
Uchwała nr XXII/280/2005 2005-11-15 określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubasz na 2006 rok
Uchwała nr XXII/281/2005 2005-11-15 wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy Lubasz w 2006 r
Uchwała nr XXII/282/2005 2005-11-15 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok
Uchwała nr XXII/283/2005 2005-11-15 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała nr XXII/284/2005 2005-11-15 zatwierdzenia taryf  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Lubasz na rok 2006
Uchwała nr XXII/285/2005 2005-11-15 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze ośrodka wypoczynkowego w Lubaszu
Uchwała nr XXII/286/2005 2005-11-15 zamiany działek nr 605/5 i 605/7 o łącznej powierzchni  0.19,44 ha położonych w Lubaszu stanowiących własność Gminy Lubasz na działki nr 606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 606/5 i 606/7 o łącznej powierzchni 0.16,12 ha położone w Lubaszu stanowiące własność prywatną
Uchwała nr XXII/287/2005 2005-11-15 zbycia działek położonych w Lubaszu oznaczonych geodezyjnie numerami 605/1 i 606/2; 605/2 i 606/3; 605/3 i 606/4 oraz 605/4 i 606/5
Uchwała nr XXII/290/2005
załącznik
2005-11-15 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
Uchwała nr XXII/291/2005
załącznik
2005-11-15 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 ( z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
Uchwała nr XXII/292/2005 2005-11-15 nabycia na rzecz Gminy Lubasz w zamian za zobowiązania z tytułu opłaty planistycznej do zasobów mienia komunalnego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 126/17  o powierzchni 0.03,24 ha położonej w miejscowości Dębe
Uchwała nr XXII/293/2005 2005-11-15 nabycia na mienie komunalne Gminy Lubasz działek Nr 355/2, 545/2, 546/2 położonych w Kruczu
Uchwała nr XXII/294/2005 2005-11-15 wyrażenia woli współtworzenia i przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Uchwała nr XXII/295/2005 2005-11-15 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lubasz
Uchwała nr XXII/296/2005 2005-11-15 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży i ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Lubasz w 2006 roku
Uchwała nr XXII/297/2005 2005-11-15 zmian w budżecie gminy 2005r.
Uchwała nr XXII/298/2005 2005-11-15 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Uchwała nr XXII/299/2005 2005-11-15 przyjęcia zadań z zakresu kultury należących do zadań własnych powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego
Uchwała nr XXII/300/2005 2005-11-15 przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury
Uchwała nr XXII/301/2005 2005-11-15 zmiany uchwał o zaciągnięciu kredytu i pożyczki w 2005r.
Uchwała nr XXII/302/2005 2005-11-15 w sprawie zaciągania zobowiązań
Uchwała nr XXIII/303/2005
uzasadnienie
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 2cd
załączniki 3-6
załączniki 7-11
2005-12-29 uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
Uchwała nr XXIII/304/2005 2005-12-29 wyrażenia zgody na zastosowanie innego niż stopa redyskonta weksli oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań
Uchwała nr XXIII/305/2005
załącznik 1
załącznik 2
2005-12-29 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Lubasz w obrębie wsi Dębe
Uchwała nr XXIII/306/2005 2005-12-29 wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Lubasz
Uchwała nr XXIII/307/2005 2005-12-29 wprowadzenia zmian w dokumencie pn. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubasz na lata 2004-2006 (z przedłużonym okresem programowania do 2013 roku)
Uchwała nr XXIII/308/2005
załącznik
2005-12-29 przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubasz
Uchwała nr XXIII/309/2005
załącznik
2005-12-29 przyjęcia Programu współpracy samorządu gminy Lubasz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok
Uchwała nr XXIII/310/2005 2005-12-29 zmian na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubaszu
Uchwała nr XXIII/311/2005 2005-12-29 zmian w Statucie Gminy Lubasz
Uchwała nr XXIII/312/2005 2005-12-29 wyboru banku do całościowej obsługi budżetu gminy i jednostek budżetowych
Uchwała nr XXIII/314/2005
załącznik
2005-12-29 zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Uchwała nr XXIII/316/2005
uzasadnienie
2005-12-29 zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu w 2005r.

   

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wybory Prezydenta RP 2020

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Transmisje obrad Sesji Rady Gminy Lubasz

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Wybory samorządowe 2018 »

Prace Rady Gminy »

Przetargi i komunikaty »

Konkursy na stanowisko »

Ochrona środowiska »

Projekty uchwał i materiały na sesje Rady Gminy »

Przydatność wody do spożycia i do kąpieli »

Informacje o stanie mienia

Gminna ewidencja zabytków

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów »

Protokoły z kontroli

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe

Informacje o zgromadzeniach

Narodowy spis powszechny 2021